goraPoprzednia strona

Powrót na stronę główną

Następna strona


Zajęcia terenowe w Stacji Naukowej Instytutu Geografii
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Łazach k/Bochni.
  

Temat: Obserwacje meteorologiczne, pogoda i jej składniki, przyrządy pomiarowe-lekcja w Stacji Naukowej

W kształceniu przyrodniczym dużą wagę przywiązuje się do pracy w terenie, która umożliwia bezpośrednie zetknięcie się ucznia ze środowiskiem przyrodniczym. Zajęcia takie wpływają na kształtowanie zmysłu obserwacji i wyobraźnię, a także uczą praktycznych umiejętności, np.: dokonywania pomiarów, orientacji w terenie, rozpoznawanie form terenu itp.

Realizując treści programowe przyrody dotyczące obserwacji meteorologicznych, pogody i jej składników oraz przyrządów pomiarowych udałam się do Stacji Naukowej I. G U. J. w Łazach.

Na terenie Stacji Naukowej została przeprowadzona lekcja przez pracownika stacji dotycząca ogródka meteorologicznego i punktów hydrometrycznych na tle środowiska przyrodniczego Progu Karpat.

Cel ogólny: prowadzenie obserwacji pogody oraz budowa i stosowanie przyrządów meteorologicznych.

Cele szczegółowe: 

uczeń po zajęciach:

  •  wie, że pogoda to stan atmosfery w określonym czasie i miejscu.

  • nazywa przyrządy meteorologiczne (termometr, wiatromierz, barometr, deszczomierz) i prawidłowo się nimi posługuje.

  •  odczytuje wartości temperatury za pomocą termometru i ciśnienia atmosferycznego z barometru.

  •  określa kierunek i siłę wiatru za pomocą wiatromierza.

  •  zapisuje wyniki i wyciąga wnioski.

  •  podaje przykłady wykorzystania prognoz pogody w życiu codziennym.

Przebieg zajęć

Do Stacji Naukowej udaliśmy się autokarem. Po przybyciu na miejsce zostaliśmy bardzo serdecznie przyjęci przez pracowników stacji.

Lekcja była przeprowadzona w bardzo przyjemnej atmosferze. Po przywitaniu się, prowadzący zajęcia przedstawił się uczniom oraz wyjaśnił jakie zadania ma taka stacja. Otóż służy ona studentom i naukowcom do prowadzenia badań i zajęć w terenie. Bada się różne sfery powłok ziemskich, źródła i różne rzeki itp.

Na zajęciach poruszono tematy: pogoda a klimat, wyznaczanie kierunków, odczytywanie temperatury powietrza, obliczanie ilości opadów, kierunek i prędkość wiatru, usłonecznienie, budowa i działanie przyrządów meteorologicznych jak termometry stacyjne do mierzenia temperatury i wilgotności powietrza, termometry służące do mierzenia temperatury gruntu i wody oraz termohigrografy, deszczomierze, wiatromierze i inne.

 

 

 

Umożliwiono uczniom korzystanie z meteorologicznych przyrządów pomiarowych co stanowiło dużą atrakcję zajęć. Pomiary i obserwacje zdobyte w stacji zostaną później wykorzystane na lekcjach w klasie.

Uważam, że, cel zajęć został osiągnięty, uczniowie w znacznym  stopniu poszerzyli teoretycznie i praktycznie wiadomości z przyrody.

Potrafią obserwować, odczytywać i interpretować zjawiska meteorologiczne.

Adres Stacji Naukowej Instytut Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Stacja Naukowa w Łazach koło Bochni 

32-765 Rzezawa 

tel. (014) 6113067

email: lazyiguj@poczta.onet.pl

Do Góry


Poprzednia strona

Powrót na stronę główną

Następna strona