goraPoprzednia strona

Powrót na stronę główną

Następna strona


"ZIELONA SZKOŁA" KOŁOBRZEG 2001
"NAUKA - ZABAWA - WYPOCZYNEK"

 

PROGRAM "ZIELONEJ SZKOŁY" ORGANIZOWANEJ W KOŁOBRZEGU
POD HASŁEM "NAUKA - ZABAWA - WYPOCZYNEK"

 1. Założenia wstępne.

Dyrekcja SP nr 8 w Myszkowie wraz z rodzicami uczniów klas V "a" i V "b" w ramach programu "Zdrowa szkoła" organizuje wyjazd uczniów do Ośrodka Wypoczynkowego dla Dzieci i Młodzieży "Dom Rybaka" w Kołobrzegu w dniach 9 - 22 wrzesień 2001.

 1. Cel turnusu.

Cele

 • terapia klimatyczna, zapewnienie dzieciom wypoczynku w zdrowym klimacie wybrzeża, w strefie bezpośredniego oddziaływania aerozolu morskiego,

 • podnoszenie sprawności fizycznej uczniów,

 • kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań pro zdrowotnych oraz proekologicznych,

 • kształcenie samodzielności,

 • zainteresowanie światem, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem,

 • realizacja programu dydaktycznego,

 • nabywanie umiejętności poprzez praktyczne działanie,

 • rozpoznawanie zachowań uczniów w sytuacjach pozaszkolnych,

 • integracja grupy,

 • rozwijanie umiejętności kierowania grupą poza strukturą szkoły, na obcym terenie dla ucznia i nauczyciela.

Zadania

 • tworzenie sytuacji pozwalających poznać możliwości wychowanków,

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych tematycznie związanych z programem szkolnym,

 • organizowanie zajęć integrujących grupę,

 • wspieranie działań twórczych w różnych dziedzinach aktywności,

 • tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej dziecka z zapewnieniem bezpieczeństwa,

 • umożliwianie ekspresji spostrzeżeń, przeżyć, uczuć w różnych formach działalności,

 • wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie,

 • umożliwianie odkrywania znaczenia komunikowania się w sposób niewerbalny,

 • umożliwianie doświadczeń w mówieniu, słuchaniu i byciu słuchanym,

 • wykorzystywanie codziennych sytuacji do podejmowania prób samooceny i oceny zachowań innych,

 • rozwijanie poczucia odpowiedzialności (za środowisko też) poprzez samodzielne (grupowe), dokładne i rzetelne wywiązywanie się z podejmowanych zadań, szacunku do pracy swojej i innych,

 • pomoc w budowaniu pozytywnego obrazu własnego "Ja" i zaspokajaniu poczucia bezpieczeństwa,

 • uczenie sposobów radzenia sobie z własnymi emocjami, właściwego reagowania na przejawy emocji innych oraz kontrolowania zachowań,

 • pobudzanie uczniów do reakcji na piękno otaczającej przyrody,

 • propagowanie zdrowego stylu życia, aktywnego wypoczynku.

Treści

 • pisanie listu, kartki pocztowej, adresowanie,

 • pisanie sprawozdania, pamiętnika, opowiadania, opisu,

 • szacowanie odległości; jednostki miary długości, jednostki miary poła,

 • orientacja w terenie i na mapie, obserwacja otaczającego świata,

 • komunikacja telefoniczna,

 • kultura zachowania w miejscach publicznych,

 • zasady bezpieczeństwa na co dzień i w czasie wycieczek,

 • dbam o czystość wokół siebie,

 • higiena osobista - dobieram strój do warunków pogodowych,

 • zdrowy styl życia - aktywny wypoczynek,

 • tolerancja wobec siebie i innych,

 • szkodliwy wpływ działalności człowieka na środowisko,

 • wpływ środowiska na człowieka,

 • ochrona przyrody, zwierząt i roślin - zasady zachowania się w miejscach chronionych,

 • miejsca pamięci narodowej.

Osiągnięcia

Uczeń:

 • samodzielnie przesyła informacje (list, kartka, telefon),

 • zna i stosuje normy zachowania (na terenie chronionym też),

 • potrafi zadbać o siebie i swoich kolegów,

 • szanuje sprzęt swój i wypożyczony,

 • zna i stosuje jednostki miary długości, pola,

 • rysuje w skali i przelicza odległości,

 • potrafi zaplanować jadłospis zdrowego odżywiania,

 • świadomie chroni przyrodę,

 • dba o swoją higienę,

 • potrafi obserwować środowisko i jego elementy.

 1. Realizacja celu.

Wyżej wymienione cele zakłada się osiągnąć poprzez:

 1. Prowadzenie maksymalnej ilości zajęć na świeżym powietrzu:

 • wycieczki tematyczne,

 • zabawy ruchowo - sportowe.

 1. Uczenie dzieci samodzielności przez:

 • wykonywanie podstawowych, codziennych czynności,

 • dbanie o czystość otoczenia pokoju, higienę własną,

 • przyzwyczajanie do odpowiedzialności i dyscypliny.

 1. Planowe zajęcia lekcyjne (3 godziny dydaktyczne w ciągu dnia).

 2. Tematyka zajęć dydaktycznych proponowanych do realizacji w czasie pobytu w Kołobrzegu (klasy piąte) obejmuje:

 • Zwiad terenu - obserwacja otoczenia.

 • Krajobraz - elementy krajobrazu, rzeźbiarze wybrzeża morskiego, plaża,

 • Morze Bałtyckie, pogoda.

 • Zdrowy styl życia.

 • Wpływ nikotyny ma rozwój młodego człowieka.

 • Co to znaczy zdrowe odżywianie?

 • Wymierzanie jednostek miary pola i zamiana jednostek.

 • Szacowanie odległości i mierzenie ich rzeczywistych długości.

 • Rysowanie w skali.

 • Tworzenie zadań tekstowych dotyczących odległości rzeczywistych i w skali.

 • Wielokąty i ich własności.

 • List do rodziców, kartka pocztowa.

 • Opowiadanie: Jak minął pierwszy dzień? Najciekawszy dzień w czasie pobytu nad morzem. Wrażenia z pobytu w Kołobrzegu.

 • Opis: Sztorm na morzu. Zachód słońca nad morzem. Plaża nadmorska.

 • Sprawozdanie z wycieczki.

 • Popisy: literackie, aktorskie, piosenkarskie, taneczne.

 • Historia Kołobrzegu.

 • Zachód słońca - technika dowolna.

 • Wyklejanki z okazów morza.

 • Rzeźby z piasku.

Do wyżej wymienionych zajęć dydaktycznych każdy uczestnik "zielonej szkoły" otrzyma karty pracy.

Ponadto planuje się wycieczki piesze wzdłuż brzegu morza, wycieczkę krajoznawczą po Kołobrzegu i na wyspę Wolin, pływanie w basenie, gry i zabawy ruchowe na wolnym powietrzu również zabawy ze śpiewem, rozgrywki sportowe, rejs statkiem po morzu.

W trakcie turnusu będzie realizowana profilaktyka zdrowotna dla dzieci, obejmującą profilaktykę wad postawy i dróg oddechowych.

 • Korzystanie z krytego basenu połączone z gimnastyką, korekcyjną.

 • Nauka jazdy konnej połączona z elementami hipoterapii, ćwiczenia równowagi, ćwiczenia sprawnościowe i ruchowe.

 • Talassoterapia i inhalacje pod kątem indywidualnych potrzeb dziecka.

 • Ćwiczenia rehabilitacyjno-rekreacyjne i zajęcia sportowe.

 • Uwzględnianie w jadłospisie posiłków z warzyw i owoców pochodzących z upraw ekologicznych.

 • Jeżeli nie dopisze pogoda zajęcia będą odbywać się na terenie ośrodka, np.: gry strategiczne:

 • na bazie "Piotrusia": zamiana jednostek,

 • skracanie ułamków,

 • gra w wojnę: działania na ułamkach dziesiętnych, porównywanie ułamków zwykłych,

 • domino: skracanie ułamków zwykłych.

Będziemy też tworzyć swoje propozycje gier.

W celu integracji grupy planujemy ognisko z popisami uczniów, dyskoteki połączone z nauką tańca, kalambury i inne gry według uznania uczniów.

Włączymy się w akcie "Sprzątanie Świata 2001".

Przed wyjazdem zostanie podpisany z uczniami kontrakt (wypracowany w czasie zajęć w szkole).

PLAN PRACY PEDAGOGICZNEJ W TRAKCIE TURNUSU "ZIELONEJ SZKOŁY".

ZAGADNIENIA SPOŁECZNO - WYCHOWAWCZE

 1. Umiejętność przystosowania się do regulaminu panującego na terenie obiektu.

 2. Integracja z innymi uczestnikami "Zielonej Szkoły".

 3. Poszanowanie mienia.

 4. Zasady bezpieczeństwa w trakcie zabaw, spacerów, wycieczek.

 5. Przestrzeganie form właściwego zachowania się przy stole, w miejscach publicznych, wobec personelu i innych uczestników wypoczynku.

 6. Przestrzeganie zasad higieny osobistej.

 7. Promowanie postaw koleżeńskich, pomaganie młodszym uczestnikom.

 8. Rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie, integracja wszystkich uczestników w celu jak najlepszego prezentowania szkoły.

ŚRODOWISKO PRZYRODNICZO - GEOGRAFICZNE.

 1. Elementy krajobrazu charakterystyczne dla regionu, różne typy ukształtowania wybrzeża.

 2. Specyfika roślinności wydmowej, podkreślanie konieczności ścisłej ochrony tych terenów.

 3. Obserwacja skutków działania fal sztormowych i silnych prądów morskich, sposoby zapobiegania dalszej erozji.

 4. Rozpoznawanie typowych dla rejonu przedstawicieli świata zwierzęcego.

 5. Obserwacja pracy w porcie handlowym, rybackim i jachtowym.

 6. Rozwijanie postaw proekologicznych w celu ochrony środowiska.

PROFILAKTYKA ZDROWOTNA.

 1. Korzystanie z krytego basenu, codzienna gimnastyka.

 2. Zachęcanie do organizacji różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.

 3. Piesze wycieczki, spacery brzegiem morza, gry i zabawy ruchowe na plaży w celu jak najlepszego wykorzystania naturalnych czynników klimatycznych.

 4. Propagowanie aktywności fizycznej i tzw. zdrowego stylu życia.

REGULAMIN UCZESTNIKA "ZIELONEJ SZKOŁY"

 1. Uczestnik przestrzega przepisów bezpiecznego poruszania się w pokojach, łazience, stołówce, świetlicy, ulicy, lesie, plaży.

 2. Uczestnik zachowuje szczególną ostrożność podczas przebywania nad wodą.

 3. Dba o własną higienę i czystość pomieszczeń w których przebywa.

 4. Przestrzega zaleceń nauczycieli i opiekunów. Dostosowuje się do rozkładu dnia, punktualnie zgłasza się na zbiórki.

 5. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22.00 - 7.30.

 6. Uczestnik z szacunkiem odnosi się do osób starszych, koleżanek, kolegów, dąży do tego, aby jemu i z nim było dobrze.

 7. Aktywnie uczestniczy w programie "Zielonej szkoły".

 8. Uczestnika obowiązuje rzetelność i prawdomówność w podawaniu informacji przełożonym.

 9. Uczestnik nie może bez wiedzy nauczyciela lub opiekuna oddalać się od grupy, wychodzić poza teren ośrodka.

 10. Przyroda jest naszym sprzymierzeńcem, zatem każdy uczestnik "Zielonej Szkoły" zobowiązany jest ją szanować.

 11. Przez cały czas trwania "Zielonej Szkoły" towarzyszy nam humor i piosenka.

 12. Uczestnik wyróżniający się nienagannym zachowaniem jest nagradzany pochwałą.

 13. Uczestnik wyróżniający się niewłaściwą postawą może być ukarany naganą, poinformowaniem rodziców.

CHARAKTERYSTYKA KLIMATU W KOŁOBRZEGU

Klimat Kołobrzegu klasyfikowany jest jako klimat morski z przewagą cech bodźcowych, lecz o umiarkowanym natężeniu bodźców klimatycznych. Kształtowany jest przez położenie Kołobrzegu w zachodniej części polskiego wybrzeża Bałtyku i nad otwartym morzem. Charakter morski klimatu akcentują wiatry wiejące w 60% od morza lub wzdłuż linii brzegowej, co jest szczególnie korzystne - powodują bowiem zmniejszenie różnic temperatur powietrza, wzrost i wyrównanie wilgotności, napływ idealnie czystego pozbawionego pyłków i zanieczyszczeń powietrza. Są to główne czynniki przyczyniające się do powstania tzw. aerozolu morskiego.

Aerozol morski jest naturalnym tworzywem do inhalacji, działającym szczególnie korzystnie w schorzeniach dróg oddechowych, także u dzieci. Zawartość jodu w powietrzu waha się w granicach 0,75 - 2,53 mikrograma / mm i jest najwyższa w warunkach klimatu morskiego na kontynencie europejskim, gdzie wynosi średnio 0,5 mikrograma / m2.

Wartość natężenia promieniowania słonecznego w Kołobrzegu w okresie letnim i wczesnojesiennym są wyższe niż w innych rejonach kraju (średnio 8,3 godzin dziennie).

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu informuje, że miejscowość Kołobrzeg zaliczana jest do obszaru chronionego. Prowadzone badania zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego wykazują, iż na tym terenie nie występują przekroczenia dopuszczalnych stężeń substancji gazowych, tj. dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłu zawieszonego. Biorąc powyższe pod uwagę, stan czystości powietrza atmosferycznego w Kołobrzegu spełnia kryteria zawarte w Rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 28.04.1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartości stężeń substancji zanieczyszczających w powietrzu /Dz. U. Nr 55 póz. 355/.

Kontrakt

zawarty dnia 05 września 2001 r. między uczniami klasy V "a" i V "b" a nauczycielami Szkoły Podstawowej nr 8 w Myszkowie na czas pobytu w Kołobrzegu w terminie 9 - 22 wrzesień 2001 r.

Uczeń, dalej zwany uczestnikiem, ma prawo:

 • do aktywnego udziału w imprezach organizowanych w czasie pobytu w Kołobrzegu,

 • do korzystania z urządzeń i pomieszczeń przeznaczonych do dyspozycji uczestników przez organizatora,

 • do przedstawiania opiekunom swoich problemów i uzyskiwania od nich pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień,

 • do odpoczynku - w czasie do tego przeznaczonym.

Uczestnik ma obowiązek:

 • zachować porządek i czystość pomieszczeń w których przebywa,

 • przestrzegania higieny osobistej i dbałości o swoje zdrowie,

 • punktualnie zgłaszać się na zbiórki,

 • godnie i kulturalnie zachowywać się,

 • respektować regulamin ośrodka,

 • przestrzegać zasady współżycia społecznego.

Nauczyciele pełniący funkcję opiekuna w czasie pobytu mają prawo:

 • do decydowania o przydziale, zadań dla grup w danym dniu,

 • do odpoczynku - w czasie do tego przeznaczonym.

Nauczyciele mają obowiązek:

 • dbać o bezpieczeństwo uczestników,

 • okazywać pomoc w bieżącym rozwiązywaniu problemów uczestników,

 • zapewniać uczestnikom warunki do właściwego odbywania zajęć dydaktycznych przewidzianych programem.

Postanowienia końcowe:

 • Prace uczestników oceniane będą po powrocie do szkoły przez nauczycieli uczących, a oceny mogą być wpisane do dziennika lekcyjnego.

 • Zachowanie uczestników w czasie tego pobytu będzie miało wpływ na końcowo - roczną ocenę zachowania w danym roku szkolnym. Przyjęto do wiadomości i realizacji:

 

Do Góry


Poprzednia strona

Powrót na stronę główną

Następna strona