goraPoprzednia strona

Powrót na stronę główną

Następna strona


Scenariusz lekcji terenowej w ZOO dla kl. VI.
 

Czas trwania: 2 godziny lekcyjne na terenie ogrodu zoologicznego.

Zakres  treści  zajęć obejmuje materiał nauczania przyrody w kl. VI zawarty w dziale: Poznajemy  faunę  na  tle  zróżnicowanego krajobrazu Ziemi.

Temat zajęć: Wybrane   gatunki   zwierząt  żyjących  w  różnych częściach świata.

Cele nauczania:

Wiadomości:

 • pogłębienie rozumienia pojęcia gatunek biologiczny

 • znajomość pospolitych i chronionych gatunków zwierząt

 • przystosowania zwierząt do warunków życia

 • zależności pokarmowe w biocenozie.

Umiejętności:

 • rozpoznawanie pospolitych gatunków zwierząt

 • wyróżnianie cech wspólnych dla osobników jednego gatunku

 • rozpoznawanie  żmii  i postępowanie  w przypadku ukąszenia przez nią.

Postawy:

 • kształtowanie postawy badawczej.

 • rozwijanie dociekliwości i pomysłowości.

 • wdrażanie do samokształcenia.

 • budowanie emocjonalnego, humanitarnego stosunku do zwierząt.

Metody: obserwacja  na  terenie ogrodu zoologicznego oraz praca z literaturą pomocniczą.

Pomoce  dydaktyczne: wybrane  zwierzęta  w ogrodzie zoologicznym, instrukcja  do  pracy, notatnik, przybory do szkicowania, aparat fotograficzny, literatura pomocnicza.

Przebieg zajęć:

Faza wprowadzająca

 • zapoznanie uczniów z tematem i celami planowanej lekcji w ZOO.

 • pogadanka wstępna na terenie ogrodu zoologicznego na temat: dlaczego ludzie zakładają ogrody zoologiczne, jakie one pełnią funkcje?

 • zasady bezpiecznego zachowania się na terenie ogrodu zoologicznego.

Faza realizacyjna

Uczniów podzieliłam na trzy zespoły obserwacyjne, które realizowały powierzone im zadania zgodnie z instrukcją.

Realizacja kolejnych zadań:

Stanowisko I Ptaki brodzące i drapieżne

Stanowisko II Pawilon płazów i gadów

Stanowisko III Wybiegi wilka, rysia i jelenia .Inne ssaki. Przystosowanie budowy zewnętrznej do lądowego trybu życia.

Zadania do wykonania:

Stanowisko I

 1. Które z prezentowanych ptaków występują w Polsce?

 2. Zaobserwuj  różnicę między gatunkami na przykładzie czaplowatych lub bocianowatych. Zwróć uwagę na wielkość, proporcję, kształt dzioba, odnóża, ubarwienie.

 3. Jak ptaki drapieżne przystosowały się do zdobywania pokarmu?

 4. Dokumentacja: może być szkic, ilustracja, fotografia.

Stanowisko II

 1.  Które z prezentowanych ssaków żyjących w Polsce.

 2. Zaobserwuj przystosowanie budowy zewnętrznej ssaków do lądowego trybu życia.

 3. Ułóż łańcuch pokarmowy w biocenozie leśnej, w którym ogniwie są wilk i jeleń.

Stanowisko III

 1. Wynotuj gatunki płazów i gadów żyjących w Polsce, zaznacz gatunki chronione.

 2. Po jakich cechach można odróżnić żmiję od zaskrońca.

 3. Jak należy postępować w przypadku ukąszenia przez żmije.

 

 

Praca domowa

Sporządź sprawozdanie zgodnie z instrukcją. Podaj wykaz literatury z której korzystałeś przy opracowaniu tematu. Masz dwa tygodnie czasu na wykonanie pracy.

Faza podsumowująca

Na terenie ogrodu zoologicznego:

 • Które gatunki zwierząt zainteresowały was najbardziej?

 • Jakie poczyniliście obserwacje na temat warunków życia zwierząt w ogrodzie zoologicznym.

W klasie po upływie dwóch tygodni.

 • prezentacja sprawozdań poszczególnych zespołów.

 • wybranie najciekawszych opracowań, ocena prac.

 • na jakie trudności natrafiliście w swojej pracy, jak udało się je pokonać.

Wizualnym podsumowaniem lekcji w ZOO była gazetka przyrodnicza pt: Zwierzęta w ZOO na naszych fotografiach. Gazetka cieszyła się dużym zainteresowaniem całej społeczności szkolnej.

Cel zajęć lekcji w ZOO został osiągnięty. Uczeń w bezpośrednim kontakcie z fauną potrafi:

 • rozpoznawać pospolite gatunki zwierząt żyjących w różnych środowiskach (np. wodnych, lądowych)

 • umie wskazać przykłady przystosowań zwierząt do środowiska

 • rozpoznaje pospolite gatunki zwierząt żyjących w Polsce.

 • dostrzega różnorodność, bogactwo i piękno świata zwierząt

 • umie wyjaśnić  znaczenie zwierząt w przyrodzie i w gospodarce człowieka.

Do Góry


Poprzednia strona

Powrót na stronę główną

Następna strona