goraPoprzednia strona

Powrót na stronę główną

Następna stronaPoznanie osobliwości przyrodniczych Zaborza
 - zajęcia terenowe (kl. IV a i b)
(czas trwania zajęć 6 godzin)
 (na czerwono zaznaczono przybliżoną trasę wycieczki)

 
Scenariusz zajęć terenowych
  
Cele zajęć terenowych

Lekcje w terenie spełniają bardzo ważną rolę w nauczaniu przyrody. Poprzez bezpośrednią obserwację uczeń najlepiej poznaje rzeczywistość. Nabywa też umiejętności poprzez praktyczne działanie. W klasie IV szkoły podstawowej istotną rolę odgrywa zainteresowanie ucznia przyrodą, zwłaszcza najbliższej okolicy. W tym też celu zorganizowałam wyjazd uczniów do Zaborza aby:

 1. Rozwijać zainteresowania uczniów przyrodą ożywioną i nieożywioną.

 2. Doskonalenie umiejętności:

 • Rozróżnianie podstawowych form terenu i ich elementów

 • Posługiwanie się kompasem

 • Poznanie typu lasu liściastego oraz jego osobliwości

 • Oznaczenie różnych gatunków drzew, krzewów i roślin runa leśnego za pomocą kluczy i przewodników roślin

 • Poznanie piękna krajobrazu wapiennego Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej

 • Poznanie sztucznego zbiornika wodnego oraz jego funkcji.

Czynności przygotowawcze

 • Podział uczniów na 6 zespołów sześcioosobowych.

 • Każda grupa została wyposażona w kompas, klucz do oznaczania roślin, przewodnik roślin i kartę zajęć terenowych.

 • Następnie dokładnie omówiłam trasę wycieczki oraz udzieliłam instrukcji na temat tego, co, jak, i gdzie należy obserwować, badać, zapisywać, wyznaczać.

 • Zwróciłam uwagę na bezpieczeństwo podczas zajęć

Przebieg zajęć

Na zajęcia terenowe do Zaborza udaliśmy się autokarem (około 15 km).

Zapoznałam uczniów z tematem zajęć terenowych, przypomniałam o zasadach bezpieczeństwa oraz trasą wycieczki. Aby bardziej zainteresować i zaangażować dzieci do pracy przedstawiłam im historię powstawania tego terenu. Na rozległym obszarze Zaborza występują skały z ery Mezozoicznej: dewońskie, karbońskie, triasowe, jurajskie oraz czwartorzędowe. Na podstawie budowy tych skał oraz zastygłych w nich skamieniałościach można odczytać całą historię tego terenu.

Wędrówka zaczęła się od sztucznego zbiornika wodnego w Zaborzu.
 


Każda grupa zaznacza miejsce zbiornika na trasie swojej wędrówki na karcie zajęć. Wyciąga wnioski: w jakim celu człowiek buduje taki zbiorniki wodne. Następnie grupy I - VI udają się do pobliskiego lasu - zbierają różne rośliny - oznaczają je za pomocą kluczy i przewodników roślin, robią notatki.
 


Kolejnym zadaniem jest obserwowanie krajobrazu wapiennego okolicy. Grupy I - VI obserwują krajobraz wapiennych ostańców. Zawracają uwagę na kruchość skał wapiennych oraz na niszczącą siłę erozji. Robią notatki, zbierają odłamki skał wapiennych, badają ich twardość.
 

 


Następne zadanie to opisanie form ukształtowania terenu. Dzieci zauważają, że obserwowany teren jest zarówno wklęsły jak i wypukły o  małej różnicy wysokości - teren o rzeźbie pagórkowatej z licznymi ostańcami.

Kolejne zadanie to określenie czy krajobraz roztaczający się przed nimi jest naturalny czy przekształcony przez człowieka. Uczniowie odpowiedzieli, że krajobraz jest zarówno naturalny jak i w dużej części przekształcony przez człowieka (pola uprawne, zalew, tereny zabudowane).

Dzieci były zachwycone obserwowanym krajobrazem, toteż chętnie pozowały do zdjęć wybierając najpiękniejsze i najciekawsze miejsca.
 

 

Ostatnim punktem naszej wyprawy był wspaniały relaks: pieczenie ziemniaków, kiełbasek, gry i zabawy.
 

Na kolejnej lekcji przyrody dzieci odczytują w grupach swoje karty zajęć, porównuj odpowiedzi, wyciągają wnioski. Nauczyciel sprawdza karty zajęć, ocenia je.

Lekcje w terenie są jedną z najbardziej lubianych przez dzieci form nauki. W przyjemnej atmosferze uczniowie mają możliwość dokonania bezpośrednich obserwacji, porównań, mogą również dokonywać pomiarów bezpośrednio w terenie.

W trakcie takich zajęć dzieci powtarzają, utrwalają i rozszerzają zdobyte wcześniej wiadomości o swojej najbliższej okolicy.

Dzięki bezpośredniej obserwacji w terenie mogły zaobserwować pagórkowatą rzeźbę tego obszaru, rozróżniały: skały, gatunki drzew i roślin runa, rozpoznawały krajobraz przekształcony przez człowieka. Wysłuchawszy informacji nauczyciela dowiedziały się jak i kiedy powstawały tereny jurajskie.

Ocena prac była dodatkową mobilizacją do sumiennej i dokładnej pracy.

Do Góry


Poprzednia strona

Powrót na stronę główną

Następna strona