goraPoprzednia strona

Powrót na stronę główną

Następna strona


Zajęcia terenowe nad stawem
Temat zajęć terenowych:
Poznajemy warunki życia w  jeziorze.

Czas trwania: 2 godziny lekcyjne.

Zakres treści zajęć terenowych obejmuje materiał nauczania przyrody w klasie V zawarty w dziale: Krajobrazy Polski i jej roślinność (program Nowa Era.)

Cele lekcji - zajęć terenowych.

 • poznanie właściwości wody stawowej jako środowiska życia organizmów.

 • znajomość nazw kilku gatunków roślin i zwierząt wodnych.

 • znajomość przystosowań wybranych roślin i zwierząt do  życia w wodzie.

 • poznanie prostych łańcuchów pokarmowych występujących w środowisku wodnym.

 • znajomość sposobów ochrony wody.

Umiejętności:

 • rozpoznawanie organizmów wodnych.

 • charakteryzowanie stawu jako środowiska życia.

 • porównanie warunków życia na lądzie z warunkami życia w wodzie.

 • przeprowadzenie prostych obserwacji i pomiarów.

 • wnioskowania i uogólniania na podstawie analizy wykonywanych zadań.

 • uzasadnienie znaczenia czystości wody dla prawidłowego funkcjonowania życia w wodzie.

Postawy:

 • postawa badawcza i potrzeba aktywności pro środowiskowej.

 • zainteresowanie omawianymi zagadnieniami.

 • kształtowanie więzi emocjonalnej z przyroda.

 • konieczność przestrzegania zasad bezpieczeństwa w trakcie zajęć nad wodą.

Metody:

 • obserwacja

 • pogadanka

Formy pracy:

 • grupowa,

 • zbiorowa

Środki dydaktyczne

 • karty pracy (jedna na grupę)

 • termometr

 • zlewki, słoiki

 • kotwiczka do połowu roślin wodnych

 • lupy

 • klucze, przewodniki z fotografiami, ilustracjami i  rysunkami do oznaczania organizmów wodnych

 • mapa regionu

Faza wprowadzająca:

     Nauczyciel pyta uczniów co to jest woda i gdzie znajduje się w przyrodzie? Uczniowie udzielają swobodnych odpowiedzi na temat, np. przezroczysty płyn znajdujący się w rzekach, jeziorach, stawach, morzach, strumieniach, w glebie itd.
     Następnie zadaję uczniom zagadki, na podstawie których przypominają sobie różne postacie i stany skupienia wody.

Zagadki

Srebrne krople wód, mróz zamienia w ... (lód)

Biały jest jak mąka, albo drobna kasza. Gdy zaściele ziemię, na narty zaprasza, (śnieg)

Narzekają dzieci, kiedy z chmury spada. Tylko czarna ziemia przyjmuje go rada. (deszcz

Rankiem srebrzy się na łące - potem wysuszy ją słonce, (rosa)

Co się wymyka z wrzącego czajnika? (para wodna)

Dzieci rozwiązują zagadki, wymieniają stany skupienia wody: ciekły (deszcz, rosa), stały (lód, śnieg), gazowy (para wodna).

Nauczyciel prosi uczniów o podanie przykładów występowania wody w przyrodzie w wymienionych stanach skupienia.

Uczniowie udzielają prawidłowych odpowiedzi. Następnie zwracam uwagę na obieg wody w przyrodzie i proszę uczniów o omówienie tego procesu.

Uczniowie omawiają krążenie wody w przyrodzie z uwzględnieniem parowania i skraplania jako procesów  warunkujących zjawisko.

Trasa wycieczki: postój 1 – młyn nad rzeką Wartą.

W młynie jest zamontowana turbina Kaplana o mocy  ≈ 14 kW, która może  być wykorzystywana do napędu urządzeń młyńskich.

Przy młynie nad Wartą - Mrzygłód

Faza realizacyjna

Nauczyciel dzieli klasę na grupy 4-, 5-osobowe. Każda grupa otrzymuje kartę pracy. Przydzielam grupom zadania do wykonania (praca równym frontem)

 • zlokalizuj staw i inne obiekty na mapie regionu. 

 • zaznacz na mapie trasę wycieczki od szkoły do stawu.

 Uczniowie zapoznają się z treścią zadań, wykonują czynności, zaznaczają na mapie trasę wycieczki i lokalizują staw.

Dalej nauczyciel informuje uczniów, że za chwilę będą badaczami środowiska wodnego. Prezentuje zgromadzony sprzęt badawczy. Przydzielam grupom zadania do wykonania (według punktów w karcie pracy)

 •  zmierz temperaturę wody stawu na głębokości 30-40 cm poniżej poziomu lustra wody (odczyty temperatury po 2-3 minutach od rozpoczęcia pomiaru).

 • zaczerpnij do słoika wody stawowej. Określ jej zapach, barwę, przezroczystość według skali w karcie pracy.

 • rozpoznaj rośliny toni wodnej i odnotuj ich nazwy w karcie pracy. (uczniowie używają kotwiczki do zbierania roślin wodnych, przy okazji wyławiają organizmy żywe, głównie ślimaka błotniarkę).

Uczniowie zbierają i rozpoznają rośliny wodne stawu. 

Nauczyciel czuwa nad bezpieczeństwem uczniów. Pomaga w zbiorze i identyfikacji materiału roślinnego. Wspólnie z uczniami analizuje przystosowania roślin do środowiska życia. Następnie zwraca uwagę na obecność zwierząt zebranych na roślinach wodnych. Prosi o zaczerpnięcie wody do słoików oraz zaobserwowanie obecności w niej organizmów zwierzęcych.

Uczniowie obserwują głównie: ślimaka błotniarkę, zatoczka rogowego, pijawki, rozwielitki i inne.

Faza podsumowująca

Na zakończenie polecam uczniom skonstruowanie łańcucha pokarmowego w środowisku wodnym, z uwzględnieniem poznanych i omówionych na zajęciach gatunków organizmów wodnych.

Uczniowie w grupach układają łańcuchy pokarmowe, wpisują je do kart pracy, a następnie przedstawiają pozostałym koleżankom i kolegom.

Na zakończenie zajęć oceniam pracę poszczególnych grup.

Oczekiwane osiągnięcia uczniów po zajęciach terenowych nad stawem

Uczeń:

 • jest przekonany o zasadniczej roli wody w środowisku przyrodniczym Ziemi.

 • rozróżnia i rozpoznaje charakterystyczne rośliny i zwierzęta stawu oraz ich przystosowania do życia w środowisku  wodnym.

 • dostrzega zależności pokarmowe w środowisku wodnym (stawu).

 • potrafi prowadzić obserwacje, używa przyrządów i  samodzielnie wyciąga wnioski.

 • odczytuje informacje z map ogólno geograficznych swojego regionu.

 

KARTA PRACY

 

 

 

Temat:.......................................................................

Grupa:

(Imiona i nazwiska uczniów)

 

 

Woda w stawie:

 

Temperatura w º C: .........

 

w głębszych strefach (30-40 cm).................. 

 

Barwa wody: niebieska, zielona, niebieskozielona, żółta, 

 

żółtobrunatna, brunatna, ciemnobrunatna *)

 

Zapach wody: roślinny, ziemisty, gnilny, bez zapachu, 

 

inny...........................................................................

 

...................................................... *)

 

Przezroczystość: przejrzysta, opalizująca, mętna, b. mętna *) 

 

*) podkreśl właściwe określenie

 

Wymień nazwy zaobserwowanych zwierzęta w stawie:

 

...............................................................................

 

...............................................................................

 

...............................................................................

 

 

Rośliny:

 

 

Przybrzeżne

Pływające w toni

Wynurzone

 

 

 

 

Przykład łańcucha pokarmowego w środowisku wodnym (uzupełnij):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA

 

Przykład regulaminu bezpiecznego zachowania się nad wodą

 1. W czasie prowadzenia badań należy zachować szczególną ostrożność.
 2. Nie wolno oddalać się od nauczyciela i grupy.
 3. Do wody można wchodzić tylko w gumowych butach.
 4. Nie należy chlapać woda, jeść w trakcie badań oraz pić wody ze zbiornika.
 5. Rany i zadrapania należy zabezpieczyć wodoodpornym plastrem, a następnie założyć gumowe rękawiczki.
 6. Po zajęciach należy dokładnie umyć ręce.

Kotwiczka do zbierania roślinności

Materiały: drut, mocna linka, ciężarek (np. mały woreczek z kamykami, odważnik itp.).

Bibliografia:

 1. Dreyer W., Staw, Multico, 1996.

 2. Pałczyński A., Jasnowska J., Atlas botaniczny, PWN, Warszawa 1993.

 3. Polakowska M., Rośliny wodne, WSiP, Warszawa 1992.

 4. Przewodnik do rozpoznawania roślin i zwierząt na wycieczce, Multico, 1996.

Do Góry


Poprzednia strona

Powrót na stronę główną

Następna strona