goraPowrót na stronę główną

Następna stronaRelacje w środowisku przyrodniczym Myszkowa
 

Powiększeni mapy Herb miasta Myszkowa
Herb miasta Myszkowa

 

 Panorama Myszkowa

Myszków leży na terenie półno-wschodniej części Wyżyny Śląskiej w obniżeniu Górnej Warty. Od strony zachodniej graniczy ze wzniesieniami Grzbietu Woźnickiego, natomiast od wschodu z Wyżyną Krakowsko-Częstochowską (zwaną też Jurą Krakowsko-Częstochowską). To właśnie z powodu jej bliskości Myszków i teren powiaty myszkowskiego zalicza się do Jury. 

W skład terenu Myszkowa wchodzą tzw. Sfałdowania Myszkowskie i obniżenie Myszkowskie. Najwyższy punkt Myszkowa o nazwie Górka leży na wysokości 355,3 m n.p.m. Myszków leży przy zelektryfikowanej linii kolejowej, łączącej Warszawę przez Częstochowę z Katowicami i Krakowem.

Na rozległym obszarze Myszkowa występują skały z ery mezozoicznej, dewońskiej, karbońskiej, triasowe, jurajskie oraz czwartorzędowe. W okresie dewońskim omawiany obszar był pokryty płytkim morzem, na dnie którego rozwijało się obficie życie organiczne. W morzu osadzały się bardzo grube serie wapieni i dolomitów o barwie szarej lub ciemnoszarej. Z początkiem górnego karbonu morze wycofało się pozostawiając płaski bagnisty ląd, na którym rozwijało się bujnie ówczesna roślinność. Z nagromadzenia tej roślinności powstały z czasem pokłady węgla kamiennego. Pod koniec karbonu wymieniony wyżej obszar uległ wypiętrzeniu, a skały dewońskiej i karbońskie uległy sfałdowaniu. W okresie permski nie nagromadziły się na tym obszarze żadne osady. Z początkiem triasu tutejszy obszar uległ stopniowemu obniżeniu, czego skutkiem było gromadzenie się osadów rzecznych i jeziornych. Były to piaski ze żwirami i iły. Nieco później nastąpiła transgresja morska. W pierwszym okresie zalewu nastąpiła koncentracja soli w wodzie morskiej, powodując wytrącanie się gipsów. Następnie zaczynają się osadzać wapienie, margle i dolomity.

W górnym triasie morze wycofało się, a na wynurzonym płaskim lądzie wytworzyły się płytkie zbiorniki wodne. Lokalnie ukształtowały się wapienie. Z początkiem jury obszar Myszkowa podnosi się, a wapienie triasowe ulegają zniszczeniu z powodu działania czynników atmosferycznych. W małych zagłębieniach krasowych gromadzą się osady piaszczyste i iły. Na niektórych obszarach bujnie rozwijała się roślinność tworząca torfowiska, co dało początek pokładą węgla brunatnego w okolicach Myszkowa.

W innych miejscach rzeki, płynąc osadzał się iły, piaski, margle i wapienie. Iły zawierają również związki żelaza występującego w postaci rud syderytowych. W górnej jurze tworzyły się pokłady białych wapieni, zbudowanych w znacznym stopniu ze skorupek zwierząt morskich: amonity, belemity, małże i jeżowce. Wapienie te nadają swoiste piękno krajobrazowe. Po regresji morza jurajskiego omawiany obszar pozostaje lądem. W kredzie nastąpiły duże transgresje morza, która objęła północno-zachodnią część ziemi myszkowskiej, pozostawiając nowe pokłady piasku i margli. Reszta obszaru nie była już zalewana przez wody morskie.

W najmłodszym okresie geologicznym, czwartorzędzie, wystąpił tu lodowiec, pozostawiając po sobie najmłodsze osady piasku i gliny. Na obszarach podmokłych powstały niskoprocentowe rudy żelaza.

Sieć rzeczna na terenie Myszkowa i okolic utworzyła się w wyniku rozwoju rzeźby trzeciorzędzie i czwartorzędzie. Układ sieci rzecznej jest dziedzictwem rozwoju geomorfologicznego powierzchni ziemi w przeszłości, natomiast ilość wód płynących w rzekach, wahania stanów wody, zamarzania i inne zjawiska hydrologiczne, są funkcją występujących współcześnie warunków klimatycznych, a szczególnie sumy i przebiegu opadów atmosferycznych oraz warunków termicznych.

Myszków czerpie wodę z utworów triasowych reprezentowanych przez pstre iły oraz spękane wapienie i dolomity. Woda na tutejszym terenie posiada przeciętną twardość około 11 stopni. Niska zawartość żelaza wynosi 0,3 mg Fe/1l i woda nadaje się do celów pitnych bez żadnego uzdatniania.

Przez Myszków przepływa rzeka Warta, która bierze początek ze źródeł znajdujących się pod krawędzią Wyżyny Częstochowskiej w starym Kromołowie koło Zawiercia. Są tam dwa źródła rzeki Warty na wysokości 377 m. n.p.m. Od Zawiercia szerokość rzeki Warty, doliny i zasięg zalewany jej wód ulegają znacznemu poszerzaniu. Wody zalewane pokrywają przyległe łąki, które na odcinku od Kręciwilka są stale podmokłe. Szerokość zalewu na tym odcinku wynosi 50 do 200 m. Średni spadek rzeki od źródła do Kręciwilka wynosi około 5%, wodowskaz na rzece wskazuje średni przepływ 400 l/s. Stąd Warta płynie przy niskich stanach korytem o szerokości około 4 m. i wykazuje głębokość 0,5 m.
 

Rzeka Warta (most w Mrzygłodzie)

Dno jest nadal piaszczyste, na brzegach rozwija się bujnie roślinność.

W Myszkowie Warta przyjmuje niewielki prawobrzeżny potok zwany Włodowiczanką. Poniżej Myszkowa zmienia się całkowicie wygląd koryta Warty. W obniżeniu Myszkowa Wartę zasilają następujące strumienie: Laskówka, Włodowiczanka, Leśniówka, Czarna Struga, Boży Stok, Będuska. Na północ od Myszkowa Warta otrzymuje wiele dopływów, które nadają jej wyraźny charakter rzeki. W Masłońskim szerokość koryta przy niskich stanach wód wynosi już około 8m, zaś głębokość 0,7 m. Warta tworzy tam liczne zakola i silnie eroduje. Brzegi porośnięte są wikliną, olchami i trawami. Przez wieki na Warcie uprawiano rybołówstwo. Ciężkie czasy dla rybołówstwa warciańskiego przyszła w XIX w. i trwają do dzisiaj.

W Myszkowie występują gleby bielicowe, wytworzone ze skał macierzystych pochodzenia lodowcowego, jak piaski, pyły, żwiry i iły. Gleby bielicowe wytworzone z piasków należą do najsłabszych, są to gleby żytnio-ziemniaczane. Młodsze z nich w Gruchli wytworzone z leśnych piasków stanowią użytki leśne. Natomiast najlepsze, złożone z piasków gliniastych na podłożu z gliny, zaliczane są do gleb żytnio-buraczanych, a nawet pszenno-buraczanych. Znajdują się głównie w Będuszu. W Myszkowie gleby bielicowe i brunatne zajmują około 70% powierzchni. Na terenie Myszkowa oprócz gleb bielicowych występują również gleby brunatne, czarnoziemy, gleby bagienne, torfowe i rędziny. Gleby bagienne występują w dolinie Warty i jej dopływów w zastoiskach i licznych zagłębieniach bezodpływowych. Rędziny zajmują na terenie Myszkowa około 3% powierzchni, są to gleby płytkie powstałe ze zwietrzeliny skał dolomitowych przy współudziale innego materiału. Stanowią słabe gleby uprawne bądź liche pastwiska.

 
Pola uprawne w Niegowie

Na terenie Myszkowa występuje typ lasu nizinnego, zajmującego stanowiska ubogie i suche. Las ten występuje na glebach bielicowych, wytworzonych z piasków wydmowych i rzecznych, piasków i żwirów akumulacji wodno-lodowcowej, a także piasków luźnych, jak na Pohulance.

Las na Jurze

W lasach myszkowskich rośnie głównie sosna i brzoza, pojedynczo zaś jałowiec, wrzos pospolity, kostrzewa owcza i inne. W poszyciu występują: jałowiec, jarzębina, leszczyna, kruszyna, trzmielina, wiciokrzew. W runie rośnie szczawik zajęczy, konwalijka dwulistna, orlica pospolita, poziomka pospolita, malina, narecznica któtkoostna, przetecznik leśny, perłówka zwisła.
 

Dzisiejszy stan świata zwierzęcego Myszkowa jest już tylko słabym śladem jego dawnej świetności, kiedy rosły tu bory i lasy, a wśród nich wiły się rzeczki i strumienie o czystych, kryształowych wodach. Zmiana warunków leśnych na rolne i wzrost gęstości zaludnienia w Myszkowie spowodowały wystąpienie bądź ograniczenie zasięgu stanu liczbowego gatunków zwierząt dziko żyjących. W lasach Myszkowskich żyje kilkadziesiąt zajęcy, dziki występują pojedynczo. Jest tu kilka lisów, kilkanaście saren, parę sztuk kun, pojawiają się piżmaki. Na okolicznych polach przebywa kilkadziesiąt kuropatw oraz około 20 bażantów. Pokazały się myszołowy i sowy, pojawia się gołąb grzywacz. Można zauważyć kilka bocianów białych, stado kaczek cyranek i krzyżówek, kilka łysek oraz łabędzie. Są wróble, wrony i gawrony, myszy, szczury, owady i inne zwierzęta towarzyszące człowiekowi.

Okolica Myszkowa, a przede wszystkim Wyżyna Częstochowska posiada korzystne położenie geograficzne. Obejmuje suchy teren, swojski mikroklimat oraz posiada dużą z natury obronność, a mianowicie ostańce skalne, zamki, jaskinie.
 


  Ruiny zamku w Mirowie


  Ruiny zamku w Bobolicach

Zapraszam wszystkich do zapoznania się ze stroną o zamkach  na terenie Polski pod adresem: www.zamki.pl.

Wszystko to wpłynęło na fakt, że na tym terenie znaleziono najstarsze ślady kultury w naszym kraju. Powszechnie znane są wykopaliska z dolnego paleolitu w Okienniku Wielkim. Znaleziono tutaj narzędzia pracy ludzkiej mające 12 do 18 tysięcy lat. Znaleziono również ślady kultury łużyckiej w Leśniowie i Przeczycach.

Nad górnym biegiem Warty obejmującym ziemię myszkowską zamieszkało słowiańskie plemię - Warcianie. W okresie rzymskim przez tutejszą Wyżynę prowadził szlak bursztynowy. Wraz z rozwojem rzemiosła i przemysłu, z każdym dniem powiększała się liczba mieszkańców.

W 1950 r. Myszków otrzymał prawa Miejskie. Miasto zajmuje powierzchnię 73 km2 i liczy przeszło 35 tysięcy mieszkańców.

 


Kościół parafialny
pw. św. Stanisława w Myszkowie


Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Mrzygłodzie

 


Myszków - Myrzgłód,
 Rynek - pomnik Powstańców 1863 r.
 


Myszków - Myrzgłód,
 grób Powstańców 1863 r.
 

Bibliografia:

S. Bronirz i in. "Wyżyna Krakowsko-Częstochowska - przewodnik, wyd. EKO-GRAF, Wrocław 1984 r.

U. J. Górski Zabytki oraz ciekawostki Myszkowa i okolicy

Słownik Geograficzno-Krajoznawczy Polski. PWN, W-wa 1983 r.

J. Flis Szkolny Słownik Geograficzny

Do Góry


Powrót na stronę główną

 Następna strona