gora



Poprzednia strona

Powrót na stronę główną

Następna strona


Raport o wykorzystaniu odnawialnych źródeł
w gospodarce energetycznej Gminy Myszków.

„Dla Ziemi, dla siebie - zostań przyjacielem Ziemi”

Raport o wykorzystaniu odnawialnych źródeł w gospodarce energetycznej Gminy Myszków.

„Dla Ziemi, dla siebie - zostań przyjacielem Ziemi”

Raport o wykorzystaniu odnawialnych źródeł w gospodarce energetycznej Gminy Myszków.

Szkoła Podstawowa nr 8
42-300 Myszków
ul. Traugutta 43
tel. (034) 313-92-95

Dyrektor Szkoły - mgr Aldona Starczewska
Nauczyciel przygotowujący raport: mgr Natalia Firkowska - nauczyciel przyrody 

Internet: www.lekcja.przyrody.prv.pl
e-mail: nfirkowska@o2.pl 
Uczniowie zaangażowani w przygotowanie raportu:
Koło Młodych Miłośników Przyrody

Agnieszka Bulska kl. VI lat 13 
Marcelina Marszałek kl. VI lat 13
Marlena Ziernicka kl. VI lat 13
Katarzyna Woźniczka kl. VI lat13
Aneta Stelmach kl. VI lat 13
Natalia Bulska kl. VI lat 13
Katarzyna Ćwiek kl. VI lat 13
Madej Agnieszka kl. V lat 12 
Dorota Bajor kl. V lat 12
Marcin Firkowski kl. IV lat 11

Charakterystyka Gminy Myszków Gmina Myszków położona jest w granicach administracyjnych Województwa Śląskiego, liczy 34 106 mieszkańców, obejmuje obszar o zróżnicowanym profilu. Gmina usytuowana jest bezpośrednio przy zelektryfikowanej linii kolejowej łączącej Warszawę ze Śląskiem i Małopolską. Geograficznie, miasto usytuowane jest w obniżeniu górnej Warty, w tzw. "obniżeniu Myszkowskim", w północno wschodniej części rozległej Wyżyny Śląskiej - na skraju Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Sama Wyżyna Śląska rozciąga się od prawego brzegu górnej Odry, aż po krawędź Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej. Część obszaru naszego miasta położona jest w otulinie Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych (dzielnice: Helenówka i Bory). Obszar północno-wschodni miejscowości leży w Obniżeniu Górnej Warty, część południowo-zachodnia na Progu Woźnickim ciągnącym się od Zawiercia, aż po Kluczbork. Myszków położony jest ok. 280 m n.p.m. Sama miejscowość usytuowana jest niemal całkowicie w naturalnym obniżeniu terenu (dawna rynna Prawarty), otoczonym z czterech stron wzniesieniami: Góry Włodowskiej, Góry Będuskiej (części pasa Progu Woźnickiego), Góry Jaworznickiej i Osińskiej Góry. Najwyższym punktem miasta jest tzw. "Górka" znajdująca się w lesie będuskim i mająca 355,3 m n.p.m. W skład Myszkowa zaliczono kilkanaście dzielnic. Są to: Będusz, Nowa Wieś Żarecka, Mrzygłód, Mrzygłódka, Gruchla, Kreciwilk, Pohulanka (Światowit), Ciszówka, Mijaczów, Czarna Struga, Helenówka, Osińska Góra, Potasznia, Nierada, Bory, Smudzówka, Stary Myszków, Nowy Myszków, Labry.

Miasto Myszków położone jest w środkowoeuropejskiej strefie klimatycznej, a występujący na jego obszarze klimat zaliczony jest do częstochowsko - kieleckiej dzielnicy klimatycznej, wchodzącej w skład koszeńcińskiego regionu glebowo -klimatycznego. Jednakże pierwotny klimat obszaru Myszkowa został zachwiany z uwagi na dużą ilość pyłów i gazów emitowanych do atmosfery przez samo miasto, oraz pobliskie aglomeracje przemysłowe. Stąd występujące na obszarze miasta różnorodne warunki mikroklimatyczne.

Wyżynny charakter regionu sprawia, że przeciętna suma opadów rocznych waha się od 700 mm do 750 mm (dane z roku 1994). Roczny rozkład opadów jest charakterystyczny dla klimatu kontynentalnego. Maksimum opadów przypada na miesiące letnie, w szczególności na lipiec. Przeciętna długość zalegania pokrywy śnieżnej w okolicach Myszkowa utrzymuje się na poziomie 60¸8O dni.

Charakterystycznym zjawiskiem jest zaleganie pokrywy śnieżnej w trakcie sezonu zimowego. Temperatura średnioroczna sięga ok. 8°C (dane z roku 1994). Amplituda roczna waha się w granicach 21¸23°C. Temperatura minimalna występuje w styczniu: - 3°C, a maksymalna w lipcu: 17,6°C. Zarówno temperatura jak i opady atmosferyczne są znacznie zróżnicowane w poszczególnych częściach całego regionu Myszkowsko - Zawierciańskiego.

Wilgotność względna powietrza na obszarze miasta i okolic osiąga najwyższą wartość w chłodnym okresie roku (85¸88%), natomiast wartość najniższą latem (71¸78%). Stopień wilgotności powietrza wpływa bezpośrednio na występowanie na tym obszarze zjawiska koncentracji wilgotności - czyli mgły. Według danych statystycznych średnia suma dni z występującą mgłą wynosi: 28,5 dnia.

W regionie myszkowskim występuje niska zasobność wód wgłębnych, niewielkie przepływy wód rzecznych, oraz brak cieku wodnego "tranzytowego", który prowadziłby na nasz obszar wody z innych obszarów. Jedynym większym ciekiem wodnym na obszarze miasta jest rz. Warta, biorąca swój początek w Kromołowie tj. niespełna 20 km od Myszkowa. Wody Warty są niemal na całym odcinku Myszkowa pozaklasowe, zanieczyszczane już u źródeł przez aglomerację Zawiercia, a następnie Myszkowa. Konsekwencją takiego stanu wody jest występujący deficyt wodny, zarówno na potrzeby ludności jak i gospodarki.

Na terenie Myszkowa przeważają wiatry z kierunków: zachodniego (18,8%) i południowo-zachodniego (17,8%). Wiatry północno - wschodnie najczęściej pojawiają się w porze zimowej (12,5%). Charakterystyczna dla naszego obszaru jest również pogoda bezwietrzna (cisza), której występowanie obserwuje się w 22,4%. Takie ukształtowanie się róży wiatrów powoduje ciągły napływ zanieczyszczeń z Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, oraz Okręgu Krakowskiego. Różnice temperatur między dnem doliny rzeki Warty, a otaczającymi miasto wzniesieniami sięgać mogą nawet kilku stopni. W związku z tym występuje zjawisko inwersji termicznej, czyli zalegania powietrza chłodnego w warstwie przygruntowej. Z uwagi na zmienność kierunku biegu doliny rz. Warta odpływ chłodnych mas powietrza jest utrudniony. Występowanie zjawiska inwersji oraz częste mgły są bezpośrednią przyczyną długotrwałego utrzymywania się szkodliwych substancji emitowanych przez zakłady przemysłowe regionu, co powoduje straty w ilościach słońca docierającego do powierzchni ziemi.

Powierzchnia Gminy Myszków wynosi 7269 ha, w tym powierzchnia użytkowana rolniczo 4059 ha, powierzchnia lasów 1603 ha. Powierzchnia upraw zbożowych w gminie wynosi 689 ha, roślin rzepakowych nie uprawia się. Na terenie gminy występują małe gospodarstwa rolne od 1,01 ha - 50 ha.

Powierzchnia sadów w gminie wynosi 109 ha, a lasów prywatnych 70 ha.

W gminie nie ma dużych ferm hodowlanych, toteż nie utylizuje się odchodów zwierzęcych.

Lasy na terenie gminy podlegają Nadleśnictwu Siewierz. Lasy te są prywatne.

Powierzchnia lasów państwowych w Nadleśnictwie Siewierz wynosi 14 006 ha, a lasów nadzorowanych 12 029 ha. Rocznie pozyskuje się w nich drewna 31 tys.m3, w tym w lasach nadzorowanych 7 tys. m3 (zgodnie z wydanymi świadectwami legalności pozyskania drewna).

Nadleśnictwo Siewierz nie prowadzi zakładów przetwórstwa drzewnego. Ilość gałęzi pozostała po procesie pozyskania drewna wielko - i średniowymiarowanego nie podlega ewidencji, za wyjątkiem sprzedawanej jako surowiec małowymiarowy M2.

W osadach Nadleśnictwa Siewierz są dwa kotły do spalania drewna (osady w Mierzęcicach i Wysokiej).

Biurowiec Nadleśnictwa opalany jest gazem, w ramach pozyskania drewna planuje się i pozyskuje opał iglasty i liściasty - S4.

Właściciele prywatni pozyskują w swoim lesie drewno, nie prowadzi się jednak ewidencji w jaki sposób i na co jest ono wykorzystane.

Gmina Myszków wyposażona jest w sieć gazową, elektroenergetyczną i ciepłowniczą.

Elektroenergetyka.

Miasto Myszków zasilane jest w energie elektryczną siecią przesyłowa 110 kV poprzez Główne Punkty Zasilające 110 kV Pohulanka i Mijaczów. Istniejący stan systemu energetycznego w gminie pokrywa aktualne potrzeby w zakresie zaopatrzenia w energie elektryczną. Wymaga on jednak ciągłej rozbudowy i modernizacji.

Poprzez obszar miasta przebiegają linie napowietrzne 110 kV relacji Częstochowa - Wrzosowa - Myszków Mijaczów - Pohulanka - Zawiercie Łośnice oraz linia 400 kV relacji Joachimów - Łagisza - Tucznawa.

Dane dotyczące zużycia energii elektrycznej

Wyszczególnienie

Liczba odbiorców

Zużycie energii elektrycznej w MWh

Zużycie na 1 odbiorcę w KWh/rok

1996

1997

1996

1997

1996

1997

Myszków 

Lubliniec

11982

 8407 

12299

 8435

17068

 15970

17688

 16014

1429,6

 1901,6

1456,9

 1901,7

woj.
częstochowskie

210046

212288

365504

367057

1746

1738,3

Dane US Częstochowa

Gazownictwo
  1. Sieć gazowa

Przez obszar m. Myszkowa przebiegają dwa gazociągi wysokoprężna przemysłowe:

  1. gazu ziemnego wysokometanowego o ciśnieniu 5,5 HPa relacji Zawiercie - Częstochowa

  2. gazu ziemnego z przeznaczeniem podstawowym jako źródło zasilania MFNE i MZM Mystal - stanowi odgałęzienie gazociągu przesyłowego relacji Kraków - Siewierz. Nitka ta w przeszłości była przesyłową dla gazu koksowniczego.

Gazyfikacja Myszkowa bazuje na w/w gazociągach. Przestawienie gazociągu relacji Kraków - Siewierz z wysokoprężnego na średnioprężny pozwoliło na bezpośrednie podłączenie budynków poprzez reduktory. Od gazociągu relacji Zawiercie - Częstochowa wykonane jest odgałęzienie do stacji redukcyjno - pomiarowej przy ulicy Pułaskiego. Stacja ta redukując wysokie ciśnienie do parametrów odbioru gazu na średnim ciśnieniu daje możliwość podłączenia budynków. Gazociąg średnioprężny od w/w stacji prowadzi do wstępnej stacji przy ulicy Miedzianej, gdzie następuje redukcja na niskie ciśnienie. Stacja redukcyjna przy ulicy Miedzianej jest wspomagana przez stacje przy ulicy Jana Pawła II. w/w stacje zasilają mieszkalnictwo i usługi w rejonie Myszkowa Nowego i Starego. 

  1. Stacje gazowe.

Nr 1 - Stacja redukcyjno - pomiarowa przy ulicy Partyzantów na Pohulance, dwu-stopniowa. Daje gaz do sieci niskoprężnej dla Pohulanki i średnioprężny dla budynków przy ulicy Partyzantów.

Nr 2 - Stacja gazu przy ul. Pułaskiego redukuje gaz do ciśnienia średniego.

Stanowi zasilanie stacji Nr 3 przy ulicy Miedzianej i Nr 4 przy ulicy Jana Pawła II. Daje możliwość podłączenia zabudowy do sieci.

Nr 3 - Stacja przy ulicy Miedzianej redukuje gaz na niskie ciśnienie

Nr 4 - Stacja przy ulicy Jana Pawła II redukuje gaz na niskie ciśnienie. Współpracuje ze stacja Nr 3.

Sieć gazowa, odbiorcy indywidualni, zużycie gazu

Wyszczególnienie

Myszków

Lubliniec

woj.
częstochowskie

1996

1997

1996

1997

1996

1997

Sieć rozdzielcza /km/

84,1

84,1

80,9

81,5

1 227,5

1 280

Podłączenia do budynków

2 622

2 687

1 348

1 410

22 820

28 989

Liczba odbiorców

6 620

6 697

3 187

3 272

84 525

85 716

Zużycie /dam3/

11 788

6 444

6 944

6 207

184 960

135 937

Zużycie na 1 odbiorcę /m3/

1 793,2

967,8

2 181

1 922

2 205,9

1 597

Dane US Częstochowa

Udział ludności w % korzystającej z sieci gazowej.

Wyszczególnienie

1994

1995

1996

1997

Woj. częstochowskie

Myszków

54,6 

59,1

55 

59,4

55,5

60,2

55,8

60,8 

Dane US Częstochowa

 Na dzień 31.05.1999 r. stopień zgazyfikowania miasta przedstawia się następująco: sieć w eksploatacji - 96,44 km przyłącza gazociągowe do gospodarstw domowych – 6 625 w tym ogrzewające mieszkania 1 296.

Rezerwy gazu z istniejącej i przebiegającej przez miasto sieci oceniane są na 30÷35%.

Energia cieplna.

Energia cieplna dla Myszkowa na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody wytwarzana jest głównie z kotłowni Częstochowskiej Energetyki Cieplnej zbudowanej w latach 1974 - 1976. Kotłownia wyposażona jest w 4 kotły typu WR-5.

Parametry kotłów:

moc cieplna kotła – 5 815 KW /max/

sprawność kotła - 75%

paliwo - miał węglowy

zużycie paliwa 1 550 kg/godz.

Kotłownia zasila 8 wymiennikowni grupowych i około 40 węzłów indywidualnych.

Roczna produkcja ciepła to około 150 500 GJ.

Ponadto na terenie miasta istnieją duże liczące się ciepłownie przemysłowe. Pierwsza Fabryki Papieru S. A. poza pokrywaniem własnych potrzeb technologicznych i grzewczych dostarcza również ciepło do Wartexu, do okolicznych budynków mieszkalnych na zasadzie odsprzedaży bezpośredniej lub poprzez CzEC.

Parametry kotłów:

3 szt razy OR 32

temperatura 420°C

ciśnienie 37 atm.

produkcja - 32 t/godz.

1 szt. razy OKR 40/50

produkcja 40 t/godz.

temperatura 420°C

ciśnienie 21 atm.

Ogólna moc kotłowni około 110 MW.

Druga ciepłownia będąca własnością spółki „Mykoterm" z większościowym pakietem MFNE S.A. zaopatruje w ciepło odbiorców przemysłowych tj. MFNE SA. oraz Mystal w upadłości i znajdujące się tam firmy.

Wyposażona jest w 9 szt. kotłów typu WR - 5. Moc tej kotłowni nie jest w pełni wykorzystana.

Oprócz tych ciepłowni na terenie miasta działają kotłownie lokalne, wspólnot mieszkaniowych. Kotłownie wspólnot to zlokalizowane na osiedlach : MFNE S.A. przy ul. Granicznej MFNE S.A. przy ul. Millenium Mystalu przy ul. Partyzantów.

W budownictwie indywidualnym dominującym systemem ogrzewania jest opalanie węglem. Z gazowego ogrzewania korzysta około 1296 odbiorców gazu.

Dla miasta koniecznym byłoby opracowanie koncepcji uciepłowienia tanim ekologicznym źródłem.

Gmina posiada program energetyczny opracowany przy współpracy Funduszu Energetycznego "Królestwa Danii", który pilotuje w Polsce Politechnika Warszawska.

W programie tym nie ma punktów dotyczących odnawialnych źródeł energii.

Zużycie energii przez gminę przedstawia się następująco:

  • zużycie energii elektrycznej wyniosło 17 688 MWh (w roku 1997),

  • zużycie na jednego odbiorcę w KWh/rok wyniosło 1 456,9 (w 1997 roku).

Produkcja energii cieplnej WEC dla potrzeb miasta Myszkowa wynosi 161 074,14 GJ (w 2000 r.)

Zakład energetyczny produkujący i dystrybuujący energię to jednoosobowa spółka Skarbu Państwa "Zakład Energetyczny Częstochowa SA", który został zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Częstochowie w dniu 31 sierpnia 1993 r.

Zakład ten obejmuje swą działalnością obszar o powierzchni 6 182 km2.

W skład spółki ZECZ SA wchodzi między innymi Rejon Energetyczny Myszków - RE 2.

Gmina Myszków jest w trakcie opracowania programu zaopatrzenia w energię, który wskaże kierunki działania.

Działania ograniczające niekorzystne dla środowiska oddziaływania pochodzące z instalacji zaopatrujących gminę w energię zawarte są w Strategii Rozwoju Miasta Myszkowa na lata 2000 - 2010.

W celach szczegółowych - cel 3, czyli dbałość o wysoką jakość środowiska naturalnego, zawarte jest:

PM20

Nazwa projektu

Opracowanie programu ograniczenia niskiej emisji

Cele realizowane przez projekt

C3/1. Wysoka jakość powietrza C4/1. Wykreowanie nowego, atrakcyjnego wizerunku miasta C2/3. Warunki dla aktywnego wypoczynku mieszkańców miasta C2/10. Zadowalający stan zdrowia mieszkańców

Cele projektu

PM20.C1. Zmniejszenie liczby źródeł niskiej emisji

Zakres projektu

Zdiagnozowanie stanu istniejącego w wymiarze źródeł niskiej emisji oraz ich charakteru. Wprowadzenie na mocy uchwały, konieczności stosowania mierników emisji pyłów, zwłaszcza w odniesieniu do małych i średnich przedsiębiorstw branży obuwniczej. Wprowadzenie systemu zachęt oraz kar za nieprzestrzeganie lokalnego prawa dotyczącego ochrony składowych środowiska. Projekt powinien być realizowany równocześnie z projektem PM 21.

Uczestnicy projektu

Władze lokalne, przedsiębiorcy, osoby prywatne, organizacje ochrony środowiska

Proponowane źródła finansowania projektu

• budżet miasta

• środki prywatne

• środki instytucji ochrony środowiska

Efekty Projektu

• spadek zawartości pyłów i związków chemicznych w powietrzu

 

PM21

Nazwa projektu

Stworzenie zintegrowanego systemu zaopatrzenia w energię cieplną

Cele realizowane przez projekt

C3/1. Wysoka jakość powietrza C3/6. Proekologiczna gospodarka energetyczna C4/1. Wykreowanie nowego, atrakcyjnego wizerunku miasta

Cele projektu

PM21.C1. Ograniczenie źródeł niskiej emisji

Zakres projektu

Analiza potrzeb w zakresie popytu i możliwości dostarczania energii cieplnej oraz możliwości rozbudowy infrastruktury przesyłowej. Utworzenie na bazie istniejących ciepłowni zintegrowanego systemu zaopatrzenia obiektów mieszkalnych (w tym budownictwo indywidualne) oraz gospodarczych w ciepło włączając w to działania zmierzające do komunalizacji wytwarzanej energii cieplnej. Można także rozważyć działania związane z wprowadzaniem alternatywnych źródeł energii cieplnej, zwłaszcza jeśli pojawią się możliwości skorzystania ze środków pomocowych. 

Uczestnicy projektu

Władze lokalne, WPEC, Fabryki Papieru (ciepłownia) osoby prywatne, instytucje ochrony środowiska

Proponowane źródła finansowania projektu

• budżet miasta

• środki prywatne

• środki pomocowe instytucji ochrony środowiska

Efekty projektu

• spadek zawartości pyłów i związków chemicznych w powietrzu

• wzrost efektywności wykorzystania źródeł energii

W Myszkowie jest program termomodernizacji, obecnie wdrażany, który ma na celu zamianę tradycyjnego ogrzewania węglowego na gazowe, jak również zaoszczędzanie energii w budynkach komunalnych poprzez wykorzystanie izolacji cieplnych, którymi zostanie objętych ponad 1000 mieszkań.

Miasto przygotowuje się do stopniowego wprowadzenia programu ochrony powietrza, poprzez likwidację niskiej emisji z systemów dotychczasowego ogrzewania osiedli zabudowy wielorodzinnej.

Rozpatrywane są różne warianty i koncepcje eliminujące tzw. „trzony węglowe” z poszczególnych mieszkań, w celu zmniejszenia do minimum ilości źródeł emisji zanieczyszczeń.

Podejmuje się również działania w kierunku oszczędzania i racjonalizacji zużycia energii poprzez wymianę oświetlenia ulicznego z tradycyjnego na energooszczędne.

W gminie nie wykorzystuje się źródeł energii przyjaznych środowisku.

Gmina nie posiada kolektorów słonecznych.

W Myszkowie od 20 lat istnieje oczyszczalnia mechaniczno - biologiczna ścieków. Oczyszcza się tu ścieki z miasta Myszkowa i okolic.

Na oczyszczalni znajduje się kolektor ściekowy przerabiający 4000 m3/dobę ścieków. Jest to za mała ilość aby było można produkować i wykorzystywać biogaz do celów energetycznych.

W szerokiej perspektywie gmina planuje produkować energię cieplną i elektryczną w skojarzeniu.

W gminie nie ma składowiska odpadów, toteż nie planuje się instalacji wykorzystania biogazu wysypiskowego.

Na terenie gminy nie ma siłowni wiatrowych ani elektrowni wodnych, nie ma zasobów energii odnawialnej. Nie produkuje się biogazu gdyż na terenie gminy nie ma dużych farm hodowlanych.

 

Wykorzystanie odnawialnych
źródeł energii w szkole.

Zapotrzebowanie szkoły na energię:

Dwupiętrowa Szkoła Podstawowa nr 8 w Myszkowie ogrzewana jest gazem.

Moc pieca wynosi: 93 kW.

Gaz używany jest do zaopatrzenia w ciepło dla ogrzewania pomieszczeń i wody.

Roczne zużycie gazu wynosi: 50 374,00 m3 (od I do XII 2000 r.).

Możliwość oszczędzania energii cieplnej w znaczącym stopniu nastąpi po wymianie wszystkich okien i grzejników w budynku szkolnym. Częściowo już wymienia się okna i grzejniki.

Zapotrzebowanie szkoły na energię elektryczną:

Roczne zużycie energii elektrycznej w szkole wynosi: 14 363 KWh (od I do XII 2000 r.).

Wymiana w całym budynku szkolnym oświetlenia tradycyjnego na energooszczędne w znacznym stopniu zmniejszyła by zużycie energii elektrycznej pobieranej do oświetlania szkoły.

Na terenie szkoły nie istnieją źródła energii odnawialnej, nie planuje się inwestycji celem wykorzystania tych źródeł energii.

Raport opracowała mgr Natalia Firkowska oraz Koło Młodych Miłośników Przyrody przy współpracy:

Dyrekcji Szkoły Podstawowej Nr 8 w Myszkowie,
Zarządu Gminy Myszkowa,
Wydział Strategii i Rozwoju Miasta,
Wydział Rolnictwa i Leśnictwa w Myszkowie,
Nadleśnictwa Siewierz,
Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Myszkowie,
Elektrociepłowni w Myszkowie,
Rejonu Energetycznego w Myszkowie.


Do Góry


Poprzednia strona

Powrót na stronę główną

Następna strona