goraPoprzednia strona

Powrót na stronę główną

Następna strona


„Woda - źródłem życia”
- wycieczka do Oczyszczalni Ścieków w Myszkowie.

 

Cele wycieczki:

  • poznanie przez uczniów całego cyklu oczyszczania ścieków.

  • zadania oczyszczalni ścieków.

  • znaczenie wody jako źródła życia na Ziemi.

W dniu 20.03.2001r. udałam się z uczniami klas IV a, b do oczyszczalni mechaniczno - biologicznej w Myszkowie, która to funkcjonuje już od 20 lat. Po całym obiekcie oprowadził nas pracownik, udzielając nam cennych informacji.

Oczyszcza się tu ścieki z Myszkowa i okolic, gdzie dowozi się je wozami asenizacyjnymi.

Na oczyszczalni znajduje się kolektor ściekowy, przerabia 4000 m3/dobę ścieków.

Wyróżnia się 3 etapy obróbki ścieków:

Etap I - to cedzenie ścieków na kracie mechanicznej - usuwanie ze ścieków dużych części. Pierwszy powstały odpad w wyniku oczyszczania ścieków to skratki.

Etap II - to przepływ ścieków przez piaskownik - następuje spowolniony przepływ ścieków, około 3 m3/sek. Powstaje drugi odpad - piasek po piaskowniku.

Etap III - to czyszczenie mechaniczne. W osadniku wstępnym następuje oddzielanie substancji tłuszczowych, które wypływają na wierzch i są zgarniane zgrzebłem górnym, a substancje łatwo opadające dolnym.

Następny proces oczyszczania ścieków odbywa się w komorze osadu czynnego. Jest to zbiornik wydzielony w którym znajdują się bakterie i mikroorganizmy tlenowe (stężenie wynosi 2 miligramy na litr). Następuje tu rozkład i utlenianie związków organicznych do związków prostych.

W osadniku wtórnym następuje klarowanie ścieków, czyli oddzielanie osadu czynnego od oczyszczonych już ścieków.

Ten odpływ jest kontrolowany przez Państwową Inspekcję Ochrony Środowiska. W otwartych basenach fermentacyjnych następuje beztlenowa fermentacja i zmniejszanie uwolnienia osadu ściekowego.

Związki organiczne zmieniają się w mineralne. Osad ściekowy trafia na poletka, gdzie traci wodę. Po leżakowaniu osad jest badany przez Państwową Inspekcję Ochrony Środowiska, po stwierdzeniu, że nie zawiera on bakterii chorobotwórczych ani metali ciężkich może być wykorzystany jako nawóz.

Zajęcia na oczyszczalni ścieków uwrażliwiły dzieci na potrzebę ochrony środowiska, na konieczność ochrony wody - źródła życia na Ziemi.

Uczeń po zajęciach na oczyszczalni ścieków:

  • zna 3 etapy obróbki ścieków i 3 rodzaje odpadów (skratki, piasek, osad ściekowy)

  • wie w jakim celu buduje się oczyszczalnie ścieków.

  • rozumie konieczność ochrony wód.

PODZIĘKOWANIE

Panu Prezesowi Miejskich Wodociągów w Myszkowie

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 8 w Myszkowie oraz nauczyciel przyrody mgr Natalia Firkowska wraz z uczniami serdecznie dziękują za otrzymane szkło laboratoryjne i odczynniki które będą wykorzystywane w czasie doświadczeń na lekcjach przyrody.

Do Góry


Poprzednia strona

Powrót na stronę główną

Następna strona