goraPoprzednia strona

Powrót na stronę główną

Następna strona


Świat zwierzęcy środowisk lądowych (lasu).
Warsztaty edukacji- środowiskowej w lesie z udziałem myśliwego.
 
(czas trwania - 3 godziny)


     "Żeby chronić - trzeba znać" to hasło przyjęłam za motto warsztatów edukacji środowiskowej, które zorganizowałam 3 .XI. 2000 r. dla uczniów kl. VI "a" z udziałem myśliwego - pana Stanisława Kwaśniaka. 

     Celem warsztatów było podsumowanie działań mających na celu poznanie środowiska przyrodniczego najbliższej okolicy. 

Cele warsztatów edukacji środowiskowej.

Wiadomości 

  • poznanie środowiska przyrodniczego lasów myszkowskich

  • rośliny i zwierzęta charakterystyczne dla środowiska lądowego - lasu liściastego i mieszanego naszej okolicy.

  • pozyskanie informacji o liczbie i gatunkach zwierzą łownych w naszych lasach oraz o głównych zadaniach myśliwych zrzeszonych w Kołach Łowieckich. 

Umiejętności 

  • umiejętność prowadzenia samodzielnych obserwacji poszczególnych elementów krajobrazu oraz dostrzeganie związków pomiędzy przyrodą a działalnością człowieka.

  • komunikatywne i kulturalne respektowanie zdania rozmówcy, podczas wywiadu z myśliwym. 

Postawy 

  • kształtowanie właściwego stosunku do otaczającej przyrody.

  • przestrzeganie zasad ochrony w bezpośrednim obcowaniu z przyrodą.

  • uświadomienie zagrożeń środowiska przyrodniczego występującego w miejscu zamieszkania. 

     Uczniowie przygotowali się bardzo starannie do zajęć opracowali referaty na temat lasów i świata zwierzęcego Myszkowa i okolic. Lasy na terenie Myszkowa podlegają dwóm nadleśnictwom a mianowicie siewierskiemu i złotopotockiemu. 90% lasów myszkowskich stanowi bór suchy. Jest to typ lasu nizinnego. zajmuje siedliska ubogie i suche. 
Dzisiejszy stan świata zwierzęcego Myszkowa jest już tylko słabym śladem jego dawnej świetności, kiedy rosły tu bory i lasy, a wśród nich wiły się rzeczki i strumienie o czystych kryształowych wodach.

     Udaliśmy się do myśliwego, który bardzo serdecznie nas przywitał. Był ubrany w strój myśliwski z pełnym ekwipunkiem.

 

 

     Następnie poszliśmy do lasu. Uczniowie zostali podzieleni na trzy grupy. Każda z grup miała swoje zadanie do realizacji.

     Grupa I przeprowadzała wywiad na temat: - Jakie zwierzęta i ptactwo łowne występuje w naszych lasach.

     Grupa II miała za cel pozyskanie informacji o zadaniach członków Kół Łowieckich.

     Grupa III pytała o przejawy kłusownictwa w naszych lasach i walce z nimi, oraz o ceremoniał polowania.

     Konwersacja była bardzo ożywiona z obu stron. Uczniowie pozyskali wiedzę na temat zwierząt żyjących w naszych lasach. Żyją tu: borsuki, jelenie, sarny, daniele, lisy kuny, zające, kuropatwy, bażanty, kaczki cyranki i krzyżówki, można też spotkać łosia.

     Myśliwy poinformował nas o terminach polowań na poszczególne gatunki zwierząt, o ceremoniale samego polowania oraz o zadaniach myśliwych.

     Myśliwi zrzeszeni w Kołach Łowieckich nie tylko polują, ale przede wszystkim ściśle współpracują z leśniczymi, dokarmiają zwierzęta, czuwają nad ochroną zwierząt, walczą z kłusownictwem, likwidują sidła w lasach. Do zadań członków koła łowieckiego należy również poprawa naturalnych warunków bytowania zwierzyny, wzbogacanie roślinności łowisk leśnych, budowa paśników i podsypów, tworzenie poletek zaporowych, zagospodarowanie łąk śródleśnych - uprawa mechaniczna, podsiew traw, nawożenie, ogrodzenie poletek, zadawanie karmy zimą, pozyskiwanie i magazynowanie karmy, dostarczanie zwierzętom soli, letni dokarmianie dzików, ochrona środowiska, odłowy i przesiedlanie zwierzyny, ochrona przed szkodnikami czworonożnymi i skrzydlatymi, zapobieganie chorobą zwierzyny, hodowla bażantów i kuropatw.

     Uczniowie zadawali wiele pytań między innymi dotyczących chronionych i chorych zwierząt, na które otrzymali następujące odpowiedzi:

  • W stosunku do zwierząt chorych stosuje się odstrzał sanitarny, w zależności od choroby zwierzęta są poddawane badaniom weterynaryjnym.

  • Zwierzętom chronionym stwarza się odpowiedni biotyp, nie poluje się na nie, a miejsca ich bytowania omija się.

     Myśliwy wskazał nam w lesie miejsca gdzie mogą żyć np. dziki, sarny, jelenie, zające, kuny, ptactwo itp.

    Na koniec naszej wędrówki w lesie wszyscy wspólnie pozowali do zdjęcia.

   

     W drodze powrotnej zostaliśmy zaproszeni do domu myśliwego, gdzie uczniowie obejrzeli liczne trofea myśliwskie, zwierzęta a nawet broń myśliwego.

 
  
 
  
 
  
 
  

     Następnie pełni emocji i wrażeń udaliśmy się do szkoły, żegnając się z myśliwym staropolskim pozdrowieniem Dasz Bór.
 

Do Góry


Poprzednia strona

Powrót na stronę główną

Następna strona