goraPoprzednia strona

Powrót na stronę główną

Następna stronaKrajobraz najbliższej okolicy.
Zmiana szaty roślinnej jesienią - wycieczka do lasu
(kl. V "a").
 (na czerwono zaznaczono przybliżoną trasę wycieczki)

Wycieczki do lasu oraz zajęcia prowadzone w leśnym ekosystemie spełniają ważną rolę w nauczaniu przyrody. Poprzez bezpośredni kontakt z przyrodą uczeń dostrzega jej piękno, rozwija swoje zainteresowania, staje się odkrywcą i badaczem.

Scenariusz wycieczki

Cele wycieczki

 • Postrzeganie zmiany szaty roślinnej jesienią.

 • Rozpoznawanie pospolitych gatunków drzew po owocach i liściach. Oznaczanie roślin za pomocą przewodników i kluczy

 1. Poziom wiadomości ucznia.

 • Poda sposób wyznaczanie kierunku północnego bez przyrządów.

 • Wymieni zmiany zachodzące jesienią.

 • Oznaczy drzewa, krzewy i rośliny runa przy pomocy kluczy i przewodników.

 1. Poziom umiejętności.

 • Posiada umiejętność wnioskowania i dostrzegania między tym co zdobył w szkole, a z rzeczywistością.

 • Wyznaczy w lesie kierunek północny za pomocą mchu na drzew i układu korony drzewa.

 • Oznaczy drzewa, krzewy i rośliny runa.

 • Wymieni i nazwie rozpoznane rośliny oraz zbierze materiał do wykonania zielnika.

Cele wychowawcze 

 1. Zainteresowania: Uczestnictwo w działaniu poprzez obserwacje i ćwiczenia.

 2. Postawy: Rozwijanie dociekliwość poznawczych.

Metody i techniki pracy

 • Obserwacja bezpośrednia.

 • Ćwiczenia terenowe.

 • Instrukcja - praktyczne rozwiązywanie zadań.

Środki dydaktyczne

 • Obiekty i znaki w przyrodzie.

 • Klucze do oznaczania drzew i roślin oraz przewodniki.

 • Szkicownik, instrukcje.

Formy pracy

 • Z całą klasą.

 • Zespołowa.

Przeznaczenie: Lekcja w terenie (las).

Czas realizacji: 90 minut.
 

Przebieg zajęć

Nauczyciel zapoznaje uczniów z tematem lekcji, przypomina o zasadach bezpieczeństwa, dzieli uczniów na 4 zespoły 6 osobowe. Wędrówkę zaczynamy od bramy szkoły. Uczniowie rozpoczynają pracę w grupach wg otrzymanej instrukcji od nauczyciela. Nad wykonaniem poleceń czy rozwiązaniem zadania zastanawiają się wspólnie, a z wątpliwościami zwracają się do nauczyciela. Za każdą prawidłową odpowiedź cały zespół otrzymuje znaczek cztero listnej koniczyny. Ocenę bardzo dobrą otrzymają ci uczniowie, którzy zbiorą wszystkie koniczynki. Udajemy się drogą na południe od szkoły, dochodzimy do młyna. Pierwszy postój: uczniowie nazywają rośliny znajdujące się nad brzegami rzeki. Następnie idziemy drogą w kierunku wiaduktu kolejowego. Na drugim postoju uczniowie wymieniają cechy krajobrazu przekształconego przez człowieka.
 


Dalej podążamy asfaltową drogą przebiegającą przez środek lasu, obserwujemy szatę roślinną jesienią.


Wreszcie wchodzimy w las. Zaczynamy wyszukiwać różne rośliny runa, mchy, grzyby i zaznaczamy w notatnikach ich nazwy.
 


Każda grupa miała jako kolejne zadanie znaleźć ciekawe grzyby oraz je oznaczyć.
 

 

 

 

 

 

Po zebraniu różnorakich roślin, mchów, grzybów, liści drzew i krzewów oraz ich owoców udaliśmy się w drogę powrotną. Po drodze zatrzymujemy się na kolejnym postoju przy stawie, gdzie uczniowie otrzymują kolejne zadanie związane z oznaczeniem roślinności stawu oraz postrzeganiem organizmów żywych w stawie. Zajęcia zakończyły się powrotem do szkoły, a zebrany materiał zielny posłużył uczniom do wykonania ciekawych zielników.

Na następnych zajęciach została podsumowana praca w grupach, a forma oceny w postaci zbiorów czterolistnej koniczyny była dodatkową mobilizacją do sumiennej i badawczej pracy.
 

Do Góry


Poprzednia strona

Powrót na stronę główną

Następna strona