goraPoprzednia strona

Powrót na stronę główną

Następna strona


GÓRA ŚMIECI

 

Zanieczyszczenia środowiska odpadami zagraża przyrodzie i ludziom. Jak temu przeciwdziałać?

Przedstawiam cykl zajęć z zakresu edukacji ekologicznej uczniów przeprowadzony w szkole podstawowej nr 8 w Myszkowie.

Część I

Pogadanki przeprowadzone z uczniami klas IV-VI na lekcjach przyrody i zajęciach koła przyrodniczego dotyczące tematów:

1. Co to są odpady?

Terminem „Odpady” - określamy pozostałości działalności produkcyjnej i gospodarczej człowieka. Popularnie nazywamy je „śmieciami”. Ilość odpadów zaczęła wzrastać wraz z rozwojem cywilizacji przemysłowej, zawłaszcza w ostatnich 200 lat. Dawniej w okresie gospodarki naturalnej, gdy człowiek korzystał jedynie z dóbr przyrody - odpadów praktycznie nie wytwarzał gdyż wszystkie pozostawione resztki organiczne stawały się pożywieniem różnych zwierząt (były natychmiast włączane w tzw. łańcuch pokarmowe). Przyroda nie zna bowiem pojęcia „odpadów” - gdyż wszystko co produkują jedne organizmy staje się pokarmem dla innych.

W wyniku rozwoju nauki i technologii rozpoczął się nowy etap w dziedzinie gospodarki - synteza wielu związków chemicznych nie występujących w naturze („tworzywa sztuczne”) i masowa produkcja wytwarzanych z nich przedmiotów (np. opakowania z plastyku) spowodowała zaleganie tych produktów na wysypiskach, gdyż nie ma na świecie organizmów przystosowanych do ich rozkładu i spożywania. W związku z tym np. przedmioty plastykowe mogą leżeć w ziemi i 500 lat.

Dziś niemal na każdym kroku spotykamy się ze śmieciami, które sami produkujemy. Wystarczy wyjść na spacer aby zobaczyć ulice, skwery i parki zaśmiecone jednorazowymi opakowaniami po artykułach spożywczych. W pięknych dawniej lasach i zbiornikach wodnych poniewierają się sterty powyrzucanych tam rupieci: starych opon, opakowań z tworzyw sztucznych, puszek, metalowych i plastykowych przedmiotów.

2.Co to jest gospodarka odpadami?

Zależnie od miejsca powstawania wyróżniamy: odpady przemysłowe i odpady komunalne. Odpady komunalne są to różnego rodzaju pozostałości procesów technologicznych produkcji. Odpady komunalne stałe i ciekłe powstają w gospodarstwach domowych, w obiektach użyteczności publicznej i obsługi ludności.

Produkcja odpadów rośnie w zawrotnym tempie. Zarówno w zakładach przemysłowych jak i gospodarstwach domowych.

Gospodarka odpadami zajmuje się problematyką dot.: zbierania, gromadzenia, unieszkodliwiania i wykorzystywania odpadów.

Część II

Projekcja filmu pt. „Śmieci” w kl. IV - VI

Dzięki współpracy z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Myszkowie pozyskałam wiele filmów dotyczących powyższego zagadnienia.

Część III

5.10.2001r

Szukamy dzikich wysypisk śmieci w naszej okolicy

Uczniowie klasy V a pod kierunkiem nauczyciela przyrody udali się na wycieczkę do pobliskiego lasu w celu zlokalizowania dzikich wysypisk śmieci Zlokalizowano 5 dzikich wysypisk śmieci, oraz umieszczono tablice ostrzegawcze.

 
 

Część IV

10.10.2001 r.

Wycieczka uczniów klas V „a” i V „b” na czynne wysypisko śmieci w Porębie.

Cele zajęć:

 • Poznanie całego cyklu składowania odpadów.

 • Zapoznanie uczniów z terenami rekultywowanymi i częścią odkrytą wysypiska.

 • Co można odzyskać z odpadów na wysypisku

 • Rola i znaczenie recyklingu.

Wysypisko odpadów w Porębie

Wysypisko odpadów w Porębie istnieje od 1991r. Administratorem jest MPGKiM w Porębie. Połowa wysypiska od strony północnej miasta posiada teren ochronny około 300 metrów. Na wysypisko przyjmowane są odpady komunalne z Poręby i gmin ościennych, również z terenu miasta Myszkowa. Odpady składowane są kwaterami, przysypywane warstwą ziemi grubości około 0,5 metra, dezynfekowane wapnem a w końcowej fazie rekultywowane. Na terenie wysypiska odpadów prowadzony jest monitoring odcieków, wód powierzchniowych i podziemnych oraz gazu wysypiskowego. Na wysypisku odpady są zagęszczane za pomocą kompaktora w stosunku 1:5.

Przy wyjeździe z wysypiska samochody przywożące odpady są dezynfekowane w basenie zawierającym wodę ze środkiem chlorowym.

Uczniowie po zajęciach:

 • Uczniowie zaobserwowali na wysypisku tereny rekultywowane oraz odkryta część wysypiska na którym odpady były zagęszczane przez kompaktor.

 • Poznały cały cykl składowania odpadów w kwaterach na czynnym wysypisku odpadów.

 • Wiedzą w jakim celu prowadzony jest na wysypisku monitoring odcieków, wód powierzchniowych i podziemnych oraz gazu wysypiskowego.

 • Rozumieją potrzebę stosowania recyklingu.

Część V

Szukaj zysku w odzysku - stosuj recykling

Cel zadania:

 • Poznanie roli i znaczenia recyklingu oraz korzyści z ponownego wykorzystania odpadów.

W dniu 15.10.2001 r. Szkolne Koło LOP nadało przez radiowęzeł szkolny audycję dotyczącą recyklingu. 

Oto treść audycji:

Recykling oznacza odzyskiwanie ze śmieci wszystkiego co może stanowić surowiec nadający się do ponownego wykorzystania. Doświadczenia wielu krajów wykazują, że najbardziej efektywną pod względem ekologicznym i ekonomicznym jest metoda selekcjonowania odpadów w miejscu ich powstawania. Można w ten sposób znaczną część odpadów wykorzystać jako surowiec wtórny (papier, szkło, metale).

Odzyskując papier z makulatury chronicie lasy - wyprodukowanie jednej tony papieru wymaga wycięcia 17 drzew. Wykorzystując makulaturę powoduje się również zmniejszenie o 30 % ilości odpadów, które trafiają na wysypisko.

Inne korzyści z produkcji papieru z makulatury to:

 • zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia powietrza przez papiernie o 75 %

 • zmniejszenie skażenia wody w procesie produkcyjnym o 35 %

 • ograniczenie zużycia wody do wyprodukowania jednej tony papieru o 60 %

 • znaczna oszczędność energii

Chronisz środowisko zbierając opakowania szklane i stłuczkę

Do wyprodukowania jednej tony opakowań szklanych potrzeba 680 kg czystego piasku szklarskiego, a także ponad 80 kg skalenia i wapienia, 181 kg dolomitu, ponad 270 kg sody, czyli węglanu wapnia, i około 300 kg szkła używanego, czyli stłuczki. Jedna tona tego surowca wtórnego zastępuje 1,2 tony kosztownych (wydobycie i transport), nieodnawialnych surowców naturalnych. Stare butelki i słoiki nadają się w 100 % do ponownego wyrabiania z nich nowych opakowań i przedmiotów szklanych.

Korzyści z ponownego wykorzystania opakowań starych i stłuczki szklanej:

 • ograniczenie wydobycia surowców

 • zmniejszenie o połowę zużycia wody wykorzystywanej w procesie wytapiania szkła,

 • oszczędność energii w procesie produkcyjnym, o 30 %

 • zmniejszenie objętości wywożonych i składowanych na wysypisku odpadów

Zadanie sobie trudu i wyrzucanie segregowanych odpadków do pojemników stanowi przejaw tak potrzebnego dzisiaj myślenia ekologicznego.

LOP i Koło Młodych Miłośników przyrody zwraca się z prośbą do wszystkich uczniów, nauczycieli i rodziców o przystąpienie do zbiórki makulatury i opakowań szklanych - butelek, słoików itp. Makulaturę i szkło prosimy składać do odpowiednich pojemników ustawionych przed szatnią. Zwracamy się również z prośbą o zachowanie ostrożności przy składowaniu szkła do pojemników. O wynikach zbiórki poinformujemy w późniejszym terminie.

Dziękujemy za uwagę.

Następnie uczniowie wykonali gazetkę pod hasłem: Szukaj zysku w odzysku - stosuj recykling a także ustawili pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów.

Uczniowie bardzo chętnie przynosili makulaturę, szkło, plastyk, metal, segregując te odpady do odpowiednich pojemników.

Efektem tej akcji by zebranie przez uczniów pokaźnej ilości makulatury, stłuczki szklanej, metalu.
 

Do Góry


Poprzednia strona

Powrót na stronę główną

Następna strona