goraPoprzednia strona

Powrót na stronę główną

Następna strona


Scenariusz lekcji przyrody w kl. V „a” 
w Szkole Podstawowej nr 8 w Myszkowie 

 

Dział programu: Krajobrazy wyżyn

Temat: Dlaczego Wyżyna Krakowsko-Częstochowska jest krainą białych skał.

Zakres treści:

 1. Krajobraz Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej zbudowanej ze skał wapiennych.

 2. Zjawiska krasowe i formy rzeźby krasowej.

 3. Zróżnicowanie roślinności na wyżynie.

 4. Ochrona przyrody.

Cele

Wiadomości:

 • Wymienia formy rzeźby krasowej, np. jaskinie, skałki wapienne, kominy, stalaktyty itd.

 • Wymienia nazwy charakterystycznych roślin.

 • Wymienia różne formy ochrony przyrody.

Umiejętności:

 • Odnajduje na mapie: Ojców, Prądnik, Maczugę Herkulesa, Igłę Deotymy.

 • Wskazuje na mapie Wyżynę Krakowsko-Częstochowską.

 • Wyjaśnia proces powstawania form krasowych.

 • Rozpoznaje skałę wapienną.

 • Dostrzega na rysunku podstawowe formy rzeźby krasowej.

 • Rozpoznaje charakterystyczną roślinność wyżyny.

 • Porównuje krajobraz Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej z Wyżyną Śląską.

Postawy:

 • - Objaśnia konieczność ochrony przyrody.

 • Rozwija samodzielne myślenie.

 • Jest świadom znaczenia bogactwa naturalnego i kulturowego Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej.

Metody:

 • Metoda projektu, pokaz, prezentacja, praca z podręcznikiem, mapami, albumami.

Formy pracy:

 • Grupowa, indywidualna.

Środki dydaktyczne:

Mapa Polski, atlas, okaz skały wapiennej, zdjęcia, podręcznik, albumy, plansze, rośliny, kolba, kreda, rozcieńczony ocet.

Tok lekcji:

 1. Sprawy organizacyjno – porządkowe.

 2. Wprowadzenie do tematu poprzez zaprezentowanie przez nauczyciela różnorakich krajobrazów Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, określenie położenia wyżyny na mapie. 

Faza realizacji:

 1. Określenie położenia Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej.

 2. Pokazanie uczniom okazu skały wapiennej, z której zbudowana jest wyżyna.

 3. Podział klasy na grupy i przydzielenie zadań, rozdanie materiałów (zdjęcia, albumy, rysunki, plansze, rośliny).

 4. Uczniowie w grupach opracowują podane przez nauczyciela zagadnienia, które są wypisane na tablicy. 

Grupa1:

Na czym polegają zjawiska krasowe? 

Wymień formy rzeźby krasowej.

Doświadczenie

Przebieg doświadczenia 

 1. Przygotuj przezroczyste naczynie (probó­wkę), mały kawałek kredy szkolnej, roz­cieńczony wodą ocet (około 1,5 - 2%).
 2. Wlej do probówki z kredą wodę z octem.
 3. Obserwuj, co się dzieje z kredą. 

Obserwacje i wnioski:
Kreda rozpuszcza się pod wpływem kwasu. W przyrodzie obserwujemy takie samo zjawisko, choć przebiega ono znacznie wolniej.

Grupa2.

Opisz dolinę wapienną na przykładzie Doliny Prądnika w okolicach Ojcowa.

Grupa3.

Opisz roślinność Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. W jaki sposób chroni się jej piękny krajobraz i rzadką roślinność.

Faza podsumowująca:

 1. Prezentacja zespołów.

Przedstawiciele poszczególnych grup prezentują i omawiają swoje zagadnienia, jednocześnie uzupełniają tabelę , która jest na tablicy.

 1. Wspólne uzupełnianie tabeli: 

Krajobraz Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej

Rodzaj skał Wapienie, w których zachodzą zjawiska krasowe
Formy rzeźby krasowej Skałki wapienne, doliny wapienne, leje, kominy, jaskinie, stalagmity, stalaktyty, korytarze
Charakterystyczna roślinność Chaber miękkowłosy, ostnica Jana, wiśnia karłowata, brzoza ojcowska, paproć języcznik zwyczajny, buczyna karpacka, łąki rajgrasowe, murawy stepowe i murawy naskalne, rojniki i rozchodniki
Formy ochrony przyrody Ojcowski Park Narodowy, Jurajski Park Krajobrazowy i liczne rezerwaty przyrody
 1. Ocena pracy uczniów.

 2. Praca domowa.

 1. Zaprojektuj plakat zachęcający do odwiedzania Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej.

 2. Zadanie dla chętnych: Opracuj trasę wycieczki po Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej.

Uczeń po zajęciach:

 • wskazuje na mapie położenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej.

 • wyjaśnia w jaki sposób powstał krajobraz krasowy.

 • wymienia elementy krajobrazu krasowego.

 • podaje przykłady osobliwości znajdujących się na tej wyżynie.

 • opisuje roślinność Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej.

 • opisuje występowanie i znaczenie wapnia.

GRUPA I

Na czym polegają zjawiska krasowe? Wymień formy rzeźby krasowej.

- Wyżyna Krakowsko-Częstochowska leży w południowej części Polski, wznosi się na około 300 m. n.p.m., a jej najwyższe wzniesienie to Góra Zamkowa koło Ogrodzieńca 504 m. n.p.m.

Wyżyna ta zbudowana jest prawie w całości z wapieni.

Dzieci prezentuje skały wapienne.

Skały te zawierają wapń. Wapń jest pierwiastkiem bardzo rozpowszechnionym w przyrodzie. Występuje w pokładach gipsu, w skałach wapiennych a także w organizmach żywych - w kościach i pancerzykach wielu zwierząt.

Sprawdzimy teraz co dzieje się pod wpływem kwasu ze skałami zawierającymi wapń.

Doświadczenie.

Kreda rozpuszcza się pod wpływem kwasu. W przyrodzie obserwujemy takie samo zjawisko, choć przebiega ono znacznie wolniej. Dzieje się to pod wpływem innego kwasu-kwasu węglanowego, powstającego w wyniku rozpuszczania się dwutlenku węgla w wodzie.

 • Zjawiska krasowe – plansza

Deszcz który spada na teren zbudowany z wapienia, tworzy w nim szczeliny, z czasem przekształcając je w lejkowate zagłębienia i kominy.

(pokaz na planszy tych elementów)

Woda przesączająca się w głąb ziemi poszerza szczeliny w skałach i w ten sposób tworzy podziemne korytarze i komory czyli jaskinie. W jaskiniach można zobaczyć zwisające z góry sople, są to stalaktyty, a kolumny wystające z dna to stalagmity. Połączony stalaktyt ze stalagmitem to stalagnat. Jaskiniami i podziemnymi korytarzami płyną rzeki w pewnym miejscu wypływają na powierzchnię i to miejsce nazywa się wywierzysko.

 • Zjawisko rozpuszczania przez wodę skał wapiennych nazywamy krasem, a tworzący się w ten sposób krajobraz, krajobrazem krasowym.

Krajobraz taki występuje w wielu miejscach w Europie, np. w Tatrach Zachodnich, w Górach Świętokrzyskich - Jaskinia Raj, na Morawach, w Czechach, w Słowenii.

Wpis do tabeli (1 i 2 części)

Obrazy do demonstracji:

 • Dolina Prądnika

 • Grota Łokietka

 • Maczuga Herkulesa

 • Igła Deotymy

GRUPA II

Opisz dolinę wapienną w okolicy Prądnika.

(uczeń zawiesza „obraz” doliny)

 • Równinną, lekko pofałdowaną powierzchnię wyżyny rozcinają głębokie doliny rzeczne o płaskich dnach i stromych zboczach.

Najpiękniejsza jest wycięta w wapiennych skałach, dolina rzeki Prądnik.

(uczeń pokazuje rzeki na mapie, a dolinę na planszy).

W niektórych miejscach z dna i zbocza doliny wyrastają skały i wapienne o różnych kształtach np. Maczuga Herkulesa, Igła Deotymy (prezentacja ilustracji przez ucznia).

 • Podziemne rzeki wydrążyły na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej wiele jaskiń. Obecnie w nich mieszkają nietoperze. W niektórych jaskiniach znaleziono szczątki zwierząt z epoki lodowcowej oraz ślady przebywania w nich człowieka pierwotnego. Najbardziej znana jest Jaskinia Łokietka (prezentacja ilustracji przez ucznia). Legenda głosi, że król Polski, Władysław Łokietek, ukrył się w niej przed żołnierzami króla Wacława.

GRUPA III

Charakterystyka roślinności Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Parki i ochrona przyrody.

 • Przez Wyżynę Krakowsko-Częstochowską przebiega szlak wędrówek roślin od gór do niżu (pokazuje na mapie). Stąd wiele tu roślin górskich, co stanowi wielką osobliwość przyrodniczą. W dolinach potoków rośnie lepięrznik biały - kwitnie wczesną wiosną (pokaz ilustracji). Na nasłonecznionych stokach rośnie rojnik górski (pokaz kwiatka). Rośnie tu też krzew - róża alpejska, która nie ma kolców. Występują też lasy bukowe - tzw. buczyna karpacka. Rośnie też brzoza ojcowska. Na nasłonecznionych wapiennych skałach żyją rośliny przystosowane do wysokich temperatur i niedoboru wody. Przed utratą wody chroni je gruba, woskowana skórka. Takie rośliny to suchorośle zwana inaczej kserofity. Są to np. trawa ostnica Jana, szałwia łąkowa i macierzanka piaskowa. Rośnie też na wyżynie paproć języcznik zwyczajny.

(uczeń uzupełnia tabelę część 3)

 • Prawie cały obszar wyżyny objęty jest różnymi formami ochrony przyrody. Utworzono parki krajoznawcze jak - Jurajski Park Krajoznawczy. Park Narodowy - Ojcowski Park Narodowy. Znajduje się w południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej w dolinie rzeki Prądnik i otaczające ją wzniesienia. (uczeń pokazuje na mapie). Występują też rezerwaty przyrody nieożywionej jak np. Góra Zborów, który zwiedzaliśmy podczas wycieczki.

(uczeń zapisuje do tabeli formy ochrony przyrody).

Kolejne fazy w metodzie projektu:

 1. Zainicjowanie projektu – grudzień 2000 r. Podanie uczniom tematu do zrealizowania: Dlaczego Wyżyna Krakowsko–Częstochowska jest krainą białych skał?

 2. Podział uczniów na grupy.

 3. Przydział tematów zadań projektu.

 4. Realizacja projektu:

 • zbieranie informacji naukowych o Wyżynie Krakowsko–Częstochowskiej z różnych źródeł (od I.2001 i nadal),

 • zbieranie i kolekcjonowanie różnych skał wapiennych,

 • wykonanie przez uczniów albumów o Wyżynie Krakowsko–Częstochowskiej (do 21.III.2001 r.),

 • Jura w malarstwie i poezji pani Marii Wosik – zajęcia przyrodnicze 16.III.2001 r.,

 • poznajemy Wyżynę Krakowsko–Częstochowską – wycieczka krajoznawcza po Jurze, 31.III.2001 r.

 • Prezentacja projektu: lekcja otwarta przyrody w klasie V „a”. 

Do Góry


Poprzednia strona

Powrót na stronę główną

Następna strona